Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
คำแถลงการณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรณีการกล่าวพาดพิงการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยและผู้ที่ปฏิบัติงานให้แก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผ่านทางสื่อ