Category: ข่าวทั่วไป

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
คำแถลงการณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรณีการกล่าวพาดพิงการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยและผู้ที่ปฏิบัติงานให้แก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผ่านทางสื่อ