45 ปี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ภายใต้แนวคิด "มสธ. กับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน"