สำนักเทคโนฯ จัดประชุมวิชาการฯ ด้าน AI ประเดิมงานวิชาการในโอกาสวันสถาปนา มสธ. ครบ 45 ปี

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวโน้มของโลก AI กับการรับมือเพื่อการเปลี่ยนแปลงการศึกษาทางไกล

วันที่ 29 ส.ค. 66 สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวโน้มของโลก AI กับการรับมือเพื่อการเปลี่ยนแปลงการศึกษาทางไกล ณ ห้อง5209 อาคารสัมมนา1 โดย รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นประธานเปิดงาน มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50 คน และอีกจำนวนมากรับชมการถ่ายทอดผ่านแฟนเพจ Facebook ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นประธานเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวโน้มของโลก AI กับการรับมือเพื่อการเปลี่ยนแปลงการศึกษาทางไกล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ ผอ.สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ. กล่าววัตถุประสงค์และรายงานการจัดงาน

อาจารย์ ดร.พิมพ์ประภา พาลพ่าย อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ. หัวหน้าโครงการจัดงานกล่าวถึงความสำคัญของการจัดงาน

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ซึ่งปัจจุบันตลอดจนต่อไปในอนาคต นับเป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในทุกๆด้าน สำหรับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่มีภาระหน้าที่ด้านการจัดการศึกษา การได้พัฒนาการเรียนรู้และทักษะความสามารถด้าน AI จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนการสอน การบริการการศึกษา หรือการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ที่ทำให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น การจัดประชุมฯ นอกจากจะได้รับความรู้จากการเสวนาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ฝึกปฏิบัติการใช้ Chat GPT เพื่อใช้ในการศึกษา รวมทั้งเกิดเครือข่ายความร่วมมือร่วมกันระหว่างครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมกิจกรรม

มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50 คน ที่ห้องประชุม 5209 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวโน้มของโลก AI กับการรับมือเพื่อการเปลี่ยนแปลงการศึกษาทางไกล

นอกจากนี้การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวโน้มของโลก AI กับการรับมือเพื่อการเปลี่ยนแปลงการศึกษาทางไกลของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ยังเป็นกิจกรรมทางวิชาการเพื่อสังคมที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันสถาปนา มสธ. ครบ 45 ปี 5 กันยายน 2566 ซึ่งยังมีสาขาวิชาและหน่วยงานต่างๆ อีกหลายหน่วยงาน ที่จัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์และน่าสนใจในลักษณะเดียวกันอีกหลายกิจกรรม ซึ่งผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ มสธ.

⬇️⬇️⬇️
https://anniversary.stou.ac.th/

ภาพ : หน่วยถ่ายภาพสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ.

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

รับสมัคร
นอกรั้ว มสธ.
News-cover