รัฐศาสตร์ มสธ.จัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ทางการเมือง เชิญอดีตนายกรัฐมนตรี ร่วมด้วย ส.ส.จากพรรรคก้าวไกล และพรรคเป็นธรรม ร่วมงาน

เมื่อวานนี้ (8 ก.ย. 66) สาขาวิชารัฐศาสตร์ มสธ. จัดเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ทางแยกการเมืองไทย : จากมุมวิชาการและการปฏิบัติ โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ การเมืองไทยบนทางแยก พร้อมด้วยนายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.พรรคก้าวไกล และนายกัณวีร์ สืบแสง ส.ส.พรรคเป็นธรรม ร่วมการเสวนา โดยกิจกรรมจัดขึ้นที่ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา1 ในโอกาสมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 45 ปี และสาขาวิชารัฐศาสตร์ มสธ. ก่อตั้งครบ 40 ปี ทั้งนี้หลังการเสวนาฯ ยังได้มีการแข่งขันโต้วาทีของนักเรียนระดับมัธยม ญัตติ เสรีภาพสำคัญกว่าระเบียบทางสังคม

ผศ.ดร. วนัส ปิยะกุลชัยเดช ประธานกรรมการประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มสธ. กล่าวรายงานการจัดงาน

ผศ.ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล วิจัย และบริหารทั่วไป กล่าวเปิดงานและยินดีกับสาขาวิชารัฐศาสตร์ มสธ. ในโอกาสก่อตั้งครบ 40 ปี

การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ทางแยกของการเมืองไทย : จากมุมวิชาการและการปฏิบัติ

กิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางการเมืองการปกครองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไปยังมวลชน นำไปสู่การพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ต่อบทบาทหน้าที่ตามโครงสร้างและสถาบันการเมือง โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีความแตกต่างและแสดงออกได้มากขึ้นทางความคิดเห็น ส่งผลต่อสถานการณ์ทางการเมืองมากขึ้น

สำหรับการจัดงาน มี ผศ.ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล วิจัย และบริหารทั่วไป กล่าวเปิดงาน การจัดเสวนานอกจากจะมีนายอภิสิทธิ์ เวชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ และนายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.พรรคก้าวไกล และนายกัณวีร์ สืบแสง ส.ส.พรรคเป็นธรรม ร่วมการเสวนาแล้ว ยังมี รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย และผศ.อาทิตย์ ทองอินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มสธ. ร่วมเสวนาด้วย หลังการเสวนายังมีการโต้วาทีของนักเรียนชั้นมัธยม ระหว่าง ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี และ ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม ในญัตติ เสรีภาพสำคัญกว่าระเบียบทางสังคม 

นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.พรรคก้าวไกล ร่วมการเสวนา

ผศ.อาทิตย์ ทองอินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ นายกัณวีร์ สืบแสง ส.ส. พรรคเป็นธรรม ร่วมการเสวนา

การโต้วาทีของนักเรียนชั้นมัธยม ระหว่าง ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี และ ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม ในญัตติ เสรีภาพสำคัญกว่าระเบียบทางสังคม 

ภาพ : หน่วยถ่ายภาพสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ.

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

uytt9987
รับสมัคร
cover