Category: ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
มสธ. กับ วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อตอบสนองการพัฒนาคุณภาพบุคลากรของชาติ เศรษฐกิจ และสังคมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
มสธ. ร่วมกับสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี พัฒนาและเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง จัดประชุมวิชาการ Symposium เผยแพร่ผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีในปี 2565