มสธ.บนเวทีการศึกษาร่วมกับนานาชาติ 5 มิ.ย.67 ร่วมการประชุม ICDE Leadership Summit 2024 ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

มสธ. เข้าร่วมการประชุม ICDE Leadership Summit 2024 ณ สมาพันธรัฐสวิส

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวิเทศสัมพันธ์ และนางรัตน์ทิพย์ ผูกเกษร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุม ICDE Leadership Summit 2024 ภายใต้หัวข้อ “การเป็นผู้นำอย่างมีจริยธรรมในยุคปัญญาประดิษฐ์: การคิดใหม่เกี่ยวกับอนาคตของการศึกษา” (Ethical Leadership in the Age of AI: Rethinking Futures of Education) จัดโดยสมาคม International Council for Open and Distance Education (ICDE) และ Globethics ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

การประชุม ICDE Leadership Summit ประจำปี 2024 เป็นการประชุมระดับนานาชาติที่มุ่งเน้นการเป็นผู้นำ ถือเป็นเวทีหารือเรื่องความท้าทายและโอกาสที่ผู้นำด้านการศึกษาและนวัตกรต้องเผชิญในยุคดิจิทัลที่เชื่อมโยงกันทั่วโลกและการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไปปรับใช้ในการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยอธิการบดีได้แลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ในการนำ AI มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของ มสธ. ในประเด็นของการตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์และจริยธรรมในงานวิจัย รวมถึงการนำ Generative AI ชนิด Text to Speech มาใช้ในการผลิตสื่อเสียงอ่านข้อความภาษาต่างประเทศด้วยสำเนียงเจ้าของภาษา อย่างชุดวิชาภาษาจีน รวมถึงเสียงการอ่านคำบรรยาย (Closed Caption) ที่เป็นภาษาอังกฤษในคลิปวิดีโอการสอน หรือ Video Presentation ของทางมหาวิทยาลัย

สาระสำคัญของ Plenary Session ของวันแรก มีดังนี้ การศึกษาในระดับอุดมศึกษาต้องการผู้นำที่มีจริยธรรม ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ และพิจารณาผลกระทบของ ปัญญาประดิษฐ์ต่อความรู้และความเข้าใจ ระบบการศึกษา และการดำรงอยู่ของมนุษย์ AI อาจทำให้เกิดความแตกแยกจึงต้องสร้างความตระหนักและส่งเสริมจริยธรรมมากกว่ามุ่งเน้นเทคโนโลยี อีกทั้ง นวัตกรรมดิจิทัลต้องเดินควบคู่กับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ต้องเน้นความรู้เท่าทันสื่อ AI อย่างมีวิจารณญาณเพื่อแก้ไขอคติและความไม่เป็นธรรม และปรับเปลี่ยน AI ให้พัฒนาความสัมพันธ์ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ อารมณ์ และการศึกษา ซึ่งการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนความคิด และสานสัมพันธ์อันดีระหว่างมนุษยชาติ

ในงานนี้ทาง มสธ. ได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์การจัดประชุมนานาชาติ The 2nd International Conference of Digital Business, Society & Economy (ICDBSE 2024) ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี ภายใต้หัวข้อ “Innovation and Technology Towards Sustainability and Lifelong Learning” เพื่อเป็นเวทีให้อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยในระดับนานาชาติ พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 100 คน ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งการประชุมนี้ มสธ. ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมนานาชาติร่วมกับ Asia Pacific University of Technology and Innovation (APU) ประเทศมาเลเซีย และได้รับเกียรติจาก The Southeast Asia Ministers of Education Organization (SEAMEO) และ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) รวมถึง International Council for Open and Distance Education (ICDE) และ Asian Association of Open Universities (AAOU) ซึ่งเป็นสมาคมชั้นนำด้านการศึกษาในระบบเปิดและการศึกษาทางไกล ให้การสนับสนุนการจัดการประชุมและเข้าร่วมการอภิปราย โดยสามารถศึกษาข้อมูลการประชุมทาง https://icdbse2024.stou.ac.th/ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ icdbse2024@stou.ac.th

ภาพและข่าว : สถานวิเทศสัมพันธ์ มสธ.

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

สำเนาของ-สำเนาของ-ความคืบหน้า-1040-×-1040-px
E5621E78-A091-4C04-BA52-438319E0F745
News cover (2)