มสธ.บนเวทีการศึกษาร่วมกับนานาชาติ 3 – 5 ก.ค. 67 ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ICOIE2024 ที่ฮ่องกง

วันที่ 3-5 กรกฎาคม พ.ศ.2567 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 2024 International Conference on Open Innovative Education (ICOIE2024) ณ Hong Kong Metropolitan University (HKMU) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

การจัดประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. จัดให้เป็นพื้นที่แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยที่มีคุณภาพ แนวปฏิบัติที่ดีมีประสิทธิภาพและก่อเกิดประสิทธิผลที่เป็นรูปธรรม และมุมมองใหม่ทางนวัตกรรมการศึกษาที่เปิดกว้างและสร้างสรรค์

2. สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา นักวิจัย และนักการศึกษา ในศาสตร์สาขานวัตกรรมทางการศึกษา

3. ส่งเสริมการศึกษาและความก้าวหน้าในการจัดการศึกษาแบบเปิดอย่างสร้างสรรค์

หัวข้อหลักในการบรรยายให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เรียนรู้ร่วมกัน ได้แก่ 1) AI in Education: Finding the Right Moments of Dependency, Scaffolding, and Competency 2) Internet Dividends and Human Resource Development in China 3) Debates, Experiences and Solutions of Using Generative AI for Learning and Teaching 4) Distance Education Universities in Asia: Challenges and Opportunities และ 5) Learning analytics in the age of generative artificial intelligence ซึ่งถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ดังกล่าว โดย ผู้บริหารสถานศึกษา และศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อนั้น ๆ (ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.hkmu.edu.hk/icoie/speakers/#keynote2)

นอกจากนี้ยังมีส่วนของการเปิดโอกาสให้ผู้วิจัยได้นำเสนอผลงานวิจัยภายใต้ 12 หัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) AI/VR/AR/MR in education 2) Engaging students and learning design 3) Innovations in curriculum and pedagogy 4) Academic/learning analytics 5) Agile/blended/agile-blended learning 6) Gamification for learning 7) Social media and technology-mediated learning communities Educational technology 9) Open education/OERs/MOOCs 10) Pedagogical innovations 11) Impacts of pandemic on online learning 12) Innovations in curriculum and pedagogy และ 13) Technology-enabled student advising (ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.hkmu.edu.hk/icoie/presentation-session/)

ในการประชุม ICOIE2024 ครั้งนี้ มสธ. ได้ส่งบทความวิจัย เรื่อง The results of the training of occupational competency-based with blended learning for elders in Thailand โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม สำนักเทคโนโลยีการศึกษา เข้านำเสนอผลจากการวิจัย ภายใต้หัวข้อ Agile/blended/agile-blended learning อีกด้วย

การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ICOIE2025 ครั้งถัดไป จะจัดขึ้นในวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2568 สามารถศึกษาข้อมูลการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ICOIE เพิ่มเติมได้ที่ https://www.hkmu.edu.hk/icoie/

www.hkmu.edu.hk

ภาพและข่าว : สถานวิเทศสัมพันธ์ มสธ.

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

2BANNER รวมๆ YC 23
ou5-conference
News cover เม.ย.-พ.ค