ขอเชิญสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.) ขอเชิญบุคคลหรือองค์กร สมัครหรือเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล ๆ ละ 25,000 บาท

คุณสมบัติ

 1. มีผลงานดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชนอย่างใดอย่างหนึ่ง
  • ผลงานเป็นที่ประจักษ์ ในการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครอง สิทธิมนุษยชน มีความมุ่งมั่นในการทำงานแม้ต้องเผชิญกับความเสี่ยง ความยากลำบาก และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
  • การดำเนินงานดีเด่นเป็นรูปธรรม เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครอง สิทธิมนุษยชน เป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคคลและองค์กรอื่นในสังคม
  • การดำเนินงานส่งเสริมต่อภาพรวมของสังคม และสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน และสังคมอย่างต่อเนื่อง
  • การดำเนินงานด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน ที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
 2. ไม่เคยมีประวัติการละเมิดสิทธิมนุษยชน
 3. ไม่เคยได้รับรางวัลนี้ของ กสม. มาก่อน

ประเภทรางวัล

สามารถเสนอชื่อตนเอง / หน่วยงาน / องค์กรที่ตนเองสังกัด หรือเสนอชื่อบุคคล / หน่วยงาน / องค์กรอื่น เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล โดยสามารถเสนอชื่อหรือสมัครได้เพียง 1 รางวัล ซึ่งคณะทำงานฯ จะพิจารณาตามประเภทที่สมัคร หรือที่ได้รับการเสนอชื่อตามใบสมัครเท่านั้น

 1. บุคคลทั่วไป / เครือข่าย จำนวน 6 รางวัล
  • ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ไม่เกิน 2 รางวัล
  • ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ไม่เกิน 2 รางวัล
  • กลุ่มคนเปราะบาง ไม่เกิน 2 รางวัล
 2. องค์กรภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจ / องค์กรมหาชน / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 รางวัล
 3. องค์กรภาคเอกชน / ภาคประชาสังคม / ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน จำนวน 1 รางวัล
 4. บุคคล หรือองค์กรสื่อสารมวลชน จำนวน 1 รางวัล

รางวัลที่ได้รับ

โล่ประกาศเกียรติคุณ

เงินรางวัล ๆ ละ 25,000 บาท

ช่องทางการสมัคร

 1. สมัครด้วยตนเอง กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน สำนักงาน กสม. ชั้น 6 อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. เวลา 08.30 – 16.30 น.

2. ไปรษณีย์ จัดส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน จ่าหน้าซองถึง กลุ่มงานส่งเสริมมนุษยชน สำนักงาน กสม. ชั้น 6 อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210 (สมัคร / เสนอชื่อบุคคล หรือองค์กรดีเด่น) ทั้งนี้ ถือวัน และเวลาที่ต้นทางประทับตรารับจดหมายเป็นวันที่รับสมัคร

3. อีเมล Email : hrpro62@hotmail.com โดยจัดทำเป็นไฟล์ pdf ภายในเวลา 24.00 น.ของวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ยื่นเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

          คุณมณีรัตน์ บวรพิสิฐกุล           โทรศัพท์ 0 2141 3930, 09 2270 4360

https://www.nhrc.or.th/News/Information-News/22179.aspx

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

แถลงการณ์
28.02
Blue Ocean Themed Wide Presentation