นอกรั้ว มสธ. เดือนพฤษภาคม 2566

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท – เอก ปีการศึกษา2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ปีการศึกษา 2566 ระหว่างเดือนมีนาคม – ตุลาคม 2566 Staff and Students Exchange 2023 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน) รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ Staff and Students Exchange 2023 ณ มหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ช่วงเวลาแลกเปลี่ยน: 9-15 มิถุนายน 2566 จำนวนที่รับ: 20 คน หมดเขตรับสมัคร: 17 พฤษภาคม 2566 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ดร. ชฎาพร โชติรดาภาณ์ โทร. 063-361-9542 K-SERVICE FESTA 2023 Edtech & IT Services […]

ขอเชิญประกวดสื่อโครงการ “Gourmet & Cuisine Young Chef 2023”

โครงการ “Gourmet & Cuisine Young Chef 2023” เปิดรับสมัครและส่งผลงาน ประกวดสื่อ Social Media ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน – 9 มิถุนายน 2566  กลับมาอีกครั้งกับการแข่งขันทำอาหารที่ยิ่งใหญ่!!! เพื่อค้นหาสุดยอดเชฟมืออาชีพในระดับอุดมศึกษา กับโครงการ “Gourmet & Cuisine Young Chef 2023” ที่พร้อมจะเปิดห้องครัวแห่งความฝันให้ Young Chef ทั่วเมืองไทย ได้เข้ามาห้ำหั่นกันด้วยเดิมพันแห่งศักดิ์ศรี ภายใต้การแข่งขันที่เข้มข้น และชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท เปิดรับสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน – 9 มิถุนายน 2566 ดาวน์โหลดรายละเอียดและเงื่อนไขการประกวด สมัครเข้าร่วมประกวด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :  Line : @youngchef2023  ติดตามข่าวสารการประกวดได้ที่เพจเฟซบุ๊ก […]

นอกรั้ว มสธ. เดือนเมษายน 2566

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดประกวด รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 2566 สมัครเข้าร่วม ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2566 สอบถามเพิ่มเติม 080 070 2999 (พัชรีนาถ) —————————————————————————————————————————————————————————————————————————— กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกวดคลิปวิดีโอ TIK TOK รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “หยุดค้าคน” ชิงเงินรางวัล 30,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 เมษายน 2566 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสาร ระหว่างวัฒนธรรม (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศศ.ม. (นวัตกรรมบริการและการสื่อสาร ระหว่างวัฒนธรรม) M.A. (Service Innovation and Intercultural Communication) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 21 เมษายน […]

คำชี้แจง เรื่องการนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบริหาร

คำชี้แจง เรื่อง การนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบริหาร ***************************************************************** สืบเนื่องจากวิกฤตในเรื่องของงบประมาณแผ่นดินและรายได้ของมหาวิทยาลัยที่ลดลงจากจำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ลดลงอย่างมาก สภามหาวิทยาลัยได้มีมติมอบให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน(ชื่อในขณะนั้น) ได้พิจารณานำเสนอแนวทางและแผนการลงทุนและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับในรูปแบบต่าง ๆ เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ โดยคำนึงถึงความเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางการเงินแก่มหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น ต่อมาสภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบกรอบการลงทุนและนโยบายการลงทุน รวมถึงเห็นชอบการคัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 4 บริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ดังนั้นการดำเนินการในเรื่องการนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปลงทุนจึงเป็นการดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายให้อำนาจไว้ และก่อนดำเนินการในเรื่องการลงทุนมหาวิทยาลัยได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาคม มสธ. ได้รับรู้ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 โดยมีการหารือไปยังกรมบัญชีกลาง และส่งร่างสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคลให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจร่างสัญญาตามระเบียบของทางราชการด้วยแล้ว              ทั้งนี้ จากการนำเงินรายได้ไปลงทุนหาผลประโยชน์นั้น จะมีคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน (ชื่อในปัจจุบัน) เป็นผู้กำกับและดูแลการดำเนินงานภายใต้ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนและผลตอบแทนที่เหมาะสมกับฐานะการเงินของมหาวิทยาลัย เงินลงทุนเริ่มต้นมาจากเงินฝากประจำที่ครบกำหนดในปี พ.ศ. 2562 จำนวนเงิน 2,000 ล้านบาท มีการเพิ่มการลงทุนเป็นระยะ ๆ ในปี พ.ศ. 2563 จำนวนเงิน 500 ล้านบาท ในปี พ.ศ.2564 จำนวนเงิน 1,500 ล้านบาท […]

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับตัวสำหรับนักศึกษาพิการ ครั้งที่ 1 “ต้อนรับนักศึกษาใหม่กับการศึกษาทางไกลเพื่อนักศึกษาพิการ มสธ. ผู้ปกครองและผู้ช่วยเหลือ”

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำนักบริการการศึกษา จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับตัวสำหรับนักศึกษาพิการ ครั้งที่ 1 “ต้อนรับนักศึกษาใหม่กับการศึกษาทางไกลเพื่อนักศึกษาพิการ มสธ. ผู้ปกครองและผู้ช่วยเหลือ” ณ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ ชั้น 1 อาคารบริภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมกับอบรมเชิงปฏิบัติในรูปแบบ online ผ่านโปรแกรม Microsoft teams โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน ให้เกียรติเป็นประธานพิธิเปิดกิจกรรมและกล่าวต้อนรับนักศึกษา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา และ นางอรนุช กาญจนประกร กล่าวต้อนรับให้กำลังใจนักศึกษา ถ่ายรูปร่วมกัน ที่ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ กิจกรรมการต้อนรับนักศึกษาพิการครั้งนี้ เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางไกล การใช้สื่อและเทคโนโลยี การขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา โดยมีหัวหน้าฝ่ายจัดสอบ นางอัมพร ศิริรุ่งพันธ์ และนายประวิทย์ ดิษฐ์อำไพ มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ กิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน […]

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ. จัดพิธีมอบหมวกพยาบาลและประดับเข็มสถาบัน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มี.ค. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เป็นประธานพิธีมอบหมวกพยาบาลและประดับเข็มสถาบัน มสธ. แก่นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ที่ผ่านชุดวิชาการพยาบาลพื้นฐานและการฝึกปฏิบัติการพยาบาล (รหัสชุด 51109) โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 306 คน ทั้งนี้มีผู้เดินทางมาเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 73 คน พิธีมอบหมวกพยาบาลและประดับเข็มสถาบัน มสธ. ที่จัดขึ้นครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของ มสธ. จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะก้าวสู่วิชาชีพพยาบาลแล้ว โดยเป็นผู้ที่ผ่านการศึกษาชุดวิชาการพยาบาลพื้นฐานและการฝึกปฏิบัติการพยาบาล (รหัสชุด 51109) และพร้อมที่จะก้าวสู่การพยาบาลทางคลินิกเป็นชุดวิชาต่อไป ทั้งนี้พิธีฯ ยังเป็นการช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาภาคภูมิใจต่อการเป็นพยาบาลวิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพพยาบาลและสถาบันการศึกษา สร้างความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกฝังให้นักศึกษาดำรงตนอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีในการเป็นพยาบาล มสธ. อันจะเป็นพยาบาลที่ดีในสังคมและประเทศต่อไป … หมวกพยาบาลเป็นสัญลักษณ์ของการก้าวสู่วิชาพยาบาล หมวกสีขาวที่สวมใส่อยู่นั้นบ่งบอกได้ว่าเป็นพยาบาลอย่างสมบูรณ์ ผู้ที่สวมหมวกพยาบาลนั้นเป็นผู้ศึกษาวิชาพยาบาลและพึงตระหนักถึงการสวมเครื่องแบบพยาบาลอย่างเต็มรูปแบบ และจะต้องมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพสูง ต้องอุทิศตนให้บริการเป็นพยาบาลที่ดีต่อสังคม พิธีมอบหมวกพยาบาลจึงเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกสถาบันการศึกษาจะจัดให้กับนักศึกษาพยาบาล เพื่อปลูกฝังเจตคติและจิตวิญญาณพยาบาลตามเจตนารมณ์ของ มิสฟลอเรนซ์ ไนติง […]

นอกรั้ว มสธ. เดือนมีนาคม 2566

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ และคำขวัญ (Slogan) ครบรอบ 20 ปี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ชิงเงินรางวัล 50,000 บาท ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2566 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————— IMAGE OF SCIENCE “วิจิตร วิจัย“ โครงการประกวดภาพวิทยาศาสตร์ ชิงเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2566 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมส่งภาพวาดเข้าประกวด แสดงความคิดสร้างสรรค์ จิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด “อนาคต” THE FUTURE ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท ส่งผลงาน 30-31 มีนาคม 2566 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง […]