มสธ. ปรับเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอประกาศแจ้งปรับเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์สารสนเทศ หรือ Call Center เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการข้อมูลของมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น โดยในระหว่างวันที่ 25 มกราคม ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2566  นักศึกษา ผู้เรียน และประชาชนทั่วไป สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2504 7888 และ Line: @stoucallcenter หรือติดต่อศูนย์บริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ทั้ง 10 ศูนย์ กลุ่มพื้นที่เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ● ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อุบลราชธานี  ☏ 0 2504 8740 ถึง 44  ● ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อุดรธานี   ☏ 0 2504 8750 ถึง 54 กลุ่มพื้นที่เขตภาคใต้  ● ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. […]