มสธ. ร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย AAOU ครั้งที่ 35

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยสมาคมมหาวิทยาลัยเปิดแห่งเอเชีย ครั้งที่ 35 หัวข้อ “Opening a New Path to Open University: Responding to Global Issues” ณ สาธารณรัฐเกาหลี สมาคมมหาวิทยาลัยเปิดแห่งเอเชีย (Asian Association of Open Universities) องค์กรการระดับภูมิภาคเพื่อทำหน้าที่ประสานความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมและพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางไกล ปัจจุบันสมาคมฯ มีสถาบันสมาชิกสามัญ 44 สถาบัน และสมาชิกสมทบ 14 สถาบัน โดยปีนี้มหาวิทยาลัยเปิดแห่งชาติเกาหลี (Korea National Open University: KNOU) ได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีครั้งที่ 35 ของสมาคมมหาวิทยาลัยเปิดแห่งเอเชีย (The 35th AAOU Annual Conference: AAOU2022) ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2565 ณ International Convention Center Jeju […]