มสธ. ร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย AAOU ครั้งที่ 35

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยสมาคมมหาวิทยาลัยเปิดแห่งเอเชีย ครั้งที่ 35 หัวข้อ “Opening a New Path to Open University: Responding to Global Issues” ณ สาธารณรัฐเกาหลี

สมาคมมหาวิทยาลัยเปิดแห่งเอเชีย (Asian Association of Open Universities) องค์กรการระดับภูมิภาคเพื่อทำหน้าที่ประสานความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมและพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางไกล ปัจจุบันสมาคมฯ มีสถาบันสมาชิกสามัญ 44 สถาบัน และสมาชิกสมทบ 14 สถาบัน

โดยปีนี้มหาวิทยาลัยเปิดแห่งชาติเกาหลี (Korea National Open University: KNOU) ได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีครั้งที่ 35 ของสมาคมมหาวิทยาลัยเปิดแห่งเอเชีย (The 35th AAOU Annual Conference: AAOU2022) ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2565 ณ International Convention Center Jeju (ICCJEJU) จังหวัดเชจู สาธารณรัฐเกาหลี โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สนับสนุนให้คณาจารย์ 3 ท่าน เข้าร่วมนำเสนอบทความแบบเผชิญหน้าเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับสากล ได้แก่ พันตรีหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาเพ็ญ จันทขัมมา อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ อาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ และอาจารย์ ดร.วรวิช นาคแป้น อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.หญิง ดร.นภาเพ็ญ จันทขัมมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.หญิง ดร.นภาเพ็ญ จันทขัมมา ได้นำเสนอเรื่อง Graduate Nursing Students’ Perceptions towards Online Learning During COVID-19 Pandemic in Open University of Thailand เป็นการศึกษาประเมินการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษาต่อการเรียนออนไลน์ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย เพื่อระบุความต้องการของนักศึกษาพยาบาลในระหว่างการเรียนรู้ออนไลน์ นำมาจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา สิงห์คำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณฑริกา นันทา และ อาจารย์ ดร.วนาลัย วิริยะสุธ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา สิงห์คำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณฑริกา นันทา และ อาจารย์ ดร.วนาลัย วิริยะสุธ ได้นำเสนอเรื่อง Online Training of Plant Production Program on Practice-based and Participatory Learning การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการการผลิตพืชแบบออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 สามารถดำเนินการเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และเสริมทักษะต่างๆได้ โดยการวางแผนและกำหนดกิจกรรมให้นักศึกษาตามความเหมาะสม รวมถึงการประเมินผลจากผลงาน การมีส่วนร่วม และการลงมือปฏิบัติ ในการเรียนการสอนใช้สื่อผ่านช่องทางไลน์กลุ่มและ ms teams ทำให้นักศึกษาและคณาจารย์พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์เสมือนการเรียนแบบเผชิญหน้าได้

อาจารย์ ดร.วรวิช นาคแป้น อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

อาจารย์ ดร.วรวิช นาคแป้น อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้นำเสนอเรื่อง An Online Supported Program For Internships Amidst The Covid-19 Pandemic: A Survey Of Satifaction Of Undergraduate Students In Sukhothai Thammathirat Open University เป็นการศึกษาเพื่อประเมินความพึงพอใจในการดำเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาที่ออกฝึกงาน พบว่า การใช้ระบบออนไลน์มีความเหมาะสมด้วยคะแนนในระดับมาก ทั้งนี้ผลการศึกษาพบว่าสามารถพัฒนาระบบให้ดีขึ้นได้ด้วยการเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกันและปรับปรุงโปรแกรมการเรียนออนไลน์ให้เข้ากันได้กับอุปกรณ์ที่นักศึกษาใช้งาน

หนังสือ Book of Open and Distance Education in Asia: Good Practices from the AAOU Members ได้รับความร่วมมือจาก 8 สถาบันการศึกษา ได้แก่ Korea National Open University (KNOU), Open University Malaysia (OUM), Sukhothai Thammathirat Open University (STOU), Open University of China (OUC), Open University of Japan (OUJ), Open University of Sri Lanka (OUSL), University of the Philippines Open University (UPOU) และ Universitas Terbuka (UT)

สามารถดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ที่นี่

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

มสธ
Blue Ocean Themed Wide Presentation (1)
Blue Ocean Themed Wide Presentation