รวดเร็ว ฉับไว ลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตนเอง 5 ช่องทาง

มสธ. เปิดรับลงทะเบียนเรียนระหว่าง 1 ม.ค. ถึง 1 ก.พ. 2566 นักศึกษาสามารถดำเนินการได้ที่ไปรษณีย์ ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม ระบบออนไลน์ หรือ มสธ.  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2565 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 3 ชุดวิชาต่อ 1 ภาคการศึกษา และสามารถเลือกแผนการศึกษาของแต่ละชุดวิชาที่ลงทะเบียนที่เหมือนหรือต่างกันได้ ทั้งนี้นักศึกษาจะไม่สามารถเปลี่ยนแผนการศึกษาภายหลังได้จนกว่าจะลงทะเบียนใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป การลงทะเบียนเรียนและเลือกแผนการศึกษาตามช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น  หากพ้นเวลาที่กำหนดให้เลือกแผนการศึกษาไปแล้ว ชุดวิชาที่ลงทะเบียนนั้นจะถูกกำหนดให้เป็นแผนการศึกษา ก1 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ ช่องทางการลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน 1. ลงทะเบียน ณ ที่ทำการไปรษณีย์นักศึกษาจะต้องกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน และชำระเงินด้วยบริการ Pay at Post  2. ลงทะเบียนและชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร  นักศึกษาจะต้องกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนและชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ได้ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารออมสิน […]