มสธ. แนะแนวศึกษาต่อน้อง ๆ รร.นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ในชื่องาน Horwang Non House Of Learning เปิดบ้านหลังที่ 2 ของลูกรัก ปีการศึกษา 2565 ภายใต้แนวคิด “หอวังนนท์ก้าาวทันกระแสโลก พลิกโฉมการเรียนรู้ มุ่งสู่การพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพของผู้เรียนอย่างยั่งยืน” โดยมีสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมจัดนิทรรศการ เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียน เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ม.ต้น ม.ปลาย ก็เรียน มสธ. ได้ แบบพรีดีกรี มสธ. ยึดมั่นในอุดมการณ์ “การกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางด้านการศึกษาให้ถ้วนทั่วทุกกลุ่มชน” จากการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อการสอนต่าง ๆ โดยไม่มีอุปสรรคด้านเวลาและสถานที่ เป็นการเปิดโอกาสการศึกษาสำหรับประชาชนทั่วไปไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา ได้เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มวิทยฐานะส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังนั้นนักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงสามารถเข้าศึกษาเรียนล่วงหน้าแบบพรีดีกรี ในชื่อโครงการสัมฤทธิบัตร ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ เมื่อสอบผ่านชุดวิชาใดจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้ในชุดวิชานั้น ๆ และสามารถโอนชุดวิชาที่สอบผ่านเข้าในหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของ มสธ. ได้ […]

มสธ. มอบยาใหม่และยาเหลือใช้ให้แก่โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ ศรีสุขใส เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยส่งมอบยาใหม่ ยาเหลือใช้ หน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลอุ้มผาง โดยมีนายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผางเป็นผู้รับมอบยาดังกล่าวเพื่อใช้ในโรงพยาบาลอุ้มผางเองและส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอื่นที่ขาดแคลนหรือขาดงบประมาณ โรงพยาบาลอุ้มผางเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ที่ต้องรับผิดชอบดูแลรักษาผู้ป่วยจำนวนกว่า 84,000 คน ซึ่งเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ในหลักประกันสุขภาพในการรักษาสูงเกือบ 40,000 คน ดังนั้น การบริจาคยาให้แก่โรงพยาบาลอุ้มผางในครั้งนี้ นับเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือทั้งประชาชนและโรงพยาบาลในเขตอำเภออุ้มผาง และละแวกใกล้เคียง ซึ่งถือเป็นการนำยาเหล่านั้นกลับคืนมาใช้ให้เกิดประโยชน์แทนการทิ้งยาไปให้เสียเปล่าหรือปล่อยให้ยาหมดอายุไป ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 ที่ มสธ. จัดกิจกรรม “ยาเหลือใช้…มสธ. ขอ” ภายใต้โครงการเสริมสร้างความตระหนัก “การเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก: มหาวิทยาลัยสีเขียว” มหาวิทยาลัยขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับบุคลากรมหาวิทยาลัย นักศึกษา ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วประเทศทุกท่านที่ร่วมบริจาคยาในครั้งนี้ ข้อมูล : สถานวิเทศสัมพันธ์ มสธ.