มสธ. แนะแนวศึกษาต่อน้อง ๆ รร.นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ในชื่องาน Horwang Non House Of Learning เปิดบ้านหลังที่ 2 ของลูกรัก ปีการศึกษา 2565 ภายใต้แนวคิด “หอวังนนท์ก้าาวทันกระแสโลก พลิกโฉมการเรียนรู้ มุ่งสู่การพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพของผู้เรียนอย่างยั่งยืน” โดยมีสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมจัดนิทรรศการ เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียน เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

ตัวแทนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มอบของที่ระลึกให้กับโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีให้ความสนใจระบบการศึกษาทางไกล มสธ.
Horwang Non House Of Learning
เปิดบ้านหลังที่ 2 ของลูกรัก ปีการศึกษา 2565 ภายใต้แนวคิด
หอวังนนท์ก้าาวทันกระแสโลก พลิกโฉมการเรียนรู้ มุ่งสู่การพัฒนาทักษะชีวิต
และอาชีพของผู้เรียนอย่างยั่งยืน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี มอบใบประกาศฯ ให้กับ มสธ.

ม.ต้น ม.ปลาย ก็เรียน มสธ. ได้ แบบพรีดีกรี

มสธ. ยึดมั่นในอุดมการณ์ “การกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางด้านการศึกษาให้ถ้วนทั่วทุกกลุ่มชน” จากการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อการสอนต่าง ๆ โดยไม่มีอุปสรรคด้านเวลาและสถานที่ เป็นการเปิดโอกาสการศึกษาสำหรับประชาชนทั่วไปไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา ได้เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มวิทยฐานะส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังนั้นนักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงสามารถเข้าศึกษาเรียนล่วงหน้าแบบพรีดีกรี ในชื่อโครงการสัมฤทธิบัตร ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ เมื่อสอบผ่านชุดวิชาใดจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้ในชุดวิชานั้น ๆ และสามารถโอนชุดวิชาที่สอบผ่านเข้าในหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของ มสธ. ได้

นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีให้ความสนใจระบบการศึกษาทางไกล มสธ.

นักเรียนทุกคนทุกระดับชั้นสามารถเข้าสู่ “การเรียนปริญญาตรีล่วงหน้ากับโครงการสัมฤทธิบัตร” เพื่อให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่นั้นได้รับโอกาสที่ดีเรียนปริญญาตรีก่อนจบมัธยมปลาย เรียนสะสมชุดวิชาที่สอบผ่านเมื่อพร้อมจึงโอนชุดวิชาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรี มสธ. ตามโครงสร้างหลักสูตร ทำให้มีโอกาสประกอบอาชีพและประสบผลสำเร็จในชีวิต “จบปริญญาตรีอายุยังน้อย พร้อมเพิ่มทางเลือกในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น ”

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ 

 • มีความรู้ทางวิชาการด้านต่าง ๆ ที่น่าสนใจเพิ่มมากขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนไปใช้ในการประกอบอาชีพและการพัฒนาวิชาชีพของตน
 • สามารถขอโอนชุดวิชาที่ได้รับใบสัมฤทธิบัตรเข้าในหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรของ มสธ. ตามโครงสร้างหลักสูตรปัจจุบัน เมื่อสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ของ มสธ.
บรรยากาศในงาน Horwang Non House Of Learning
 • ผู้เรียนสามารถเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรไปพร้อมกับการประกอบอาชีพได้
 • ผู้เรียนสามารถศึกษาอยู่ที่บ้านได้โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ
 • นักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอื่น ๆ สามารถเรียน โครงการสัมฤทธิบัตรควบคู่ในเวลาเดียวกันได้
ผู้สำเร็จการศึกษา โครงการสัมฤทธิบัตร

ขณะนี้รับสมัคร รุ่นที่ 122 รหัสรุ่น 653 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 15 มีนาคม 2566

ผู้สนใจสอบถามการศึกษา ในบูธ ของ มสธ.

อาชีพอะไร ก็เรียน มสธ. ได้ เติมความรู้ เสริมประสบการณ์ สร้างสมรรถนะการทำงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

และในขณะนี้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 ตั้งบัดนี้จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 โดยผู้สนใจทั่วไป ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็ตาม ก็สามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับได้ทั้ง 11 สาขาวิชาดังนี้

 1. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
 2. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 3. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
 4. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
 5. สาขาวิชานิติศาสตร์
 6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 7. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 8. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
 9. สาขาวิชารัฐศาสตร์
 10. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
 11. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรียนกับ มสธ. มีดีอย่างไร

การเรียนด้วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกลแบบออนไลน์สมบูรณ์แบบ เป็นการเรียนที่มีความเป็นอิสระ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนโดยแบ่งเวลาให้มีความเหมาะสมกับตนเองตามความพร้อมและสามารถทำงานไปในเวลาเดียวกัน ดังนั้น การศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงมีข้อดี ดังนี้

 • ปริญญาของ มสธ. มีศักดิ์และสิทธิ์เช่นเดียวกับปริญญาของมหาวิทยาลัยของรัฐทุกประการ
 • อยู่ที่ไหน เวลาใด ก็เรียนได้
 • ประกอบอาชีพในระหว่างเรียนได้
 • เรียนควบคู่ไปกับการเรียนในสถาบันการศึกษาอื่นเพื่อเสริมเพิ่มพูนความรู้
 • อิสระในการเรียน โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน
 • มีการจัดสอนเสริมออนไลน์ หรือเผชิญหน้า
 • นักศึกษาสามารถเข้าสอบออนไลน์ ณ ที่พำนักของนักศึกษา หรือ สนามสอบในภูมิลำเนาของนักศึกษา
 • มีทุนการศึกษาให้ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศในแต่ละปีการศึกษา

สมัครเรียนระดับปริญญาตรี

การจัดสอบออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

flood-nonthaburi-2565
ปี 67 ที่ มสธ
stou-mou-2566