บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ มสธ. กับ พีเอ บิสสิเนส ภูเก็ต จำกัด

มสธ. กับ พีเอ บิสสิเนส ภูเก็ต จำกัด “ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ” ในการนําสื่อการเรียนรู้และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยไปเผยแพร่ให้แก่ประชาชนและท้องถิ่นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย วันที่ 7 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์​ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท พีเอ บิสสิเนส ภูเก็ต จำกัด โดยมีนายกันต์ อนันต์ธนวัฒน์ กรรมการบริษัท เป็นผู้ร่วมลงนามในครั้งนี้ การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวเป็นการประสานความร่วมมือกันในการนําสื่อการเรียนรู้และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยไปเผยแพร่ให้แก่ประชาชนและท้องถิ่น เพื่อเป็นการให้ความรู้และบริการทางวิชาการแก่สังคมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา รายการโทรทัศน์เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม สื่อการเรียนรู้ คอนเทนต์ (Content) ข้อมูล ข่าวสารและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้แก่สถานประกอบการ (บริษัท พีเอ บิสสิเนส ภูเก็ต จำกัด) เพื่อนําไปเผยแพร่ในสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย […]