บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ มสธ. กับ พีเอ บิสสิเนส ภูเก็ต จำกัด

มสธ. กับ พีเอ บิสสิเนส ภูเก็ต จำกัด “ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ” ในการนําสื่อการเรียนรู้และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยไปเผยแพร่ให้แก่ประชาชนและท้องถิ่นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์​ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท พีเอ บิสสิเนส ภูเก็ต จำกัด โดยมีนายกันต์ อนันต์ธนวัฒน์ กรรมการบริษัท เป็นผู้ร่วมลงนามในครั้งนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
และรองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์​ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล

การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวเป็นการประสานความร่วมมือกันในการนําสื่อการเรียนรู้และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยไปเผยแพร่ให้แก่ประชาชนและท้องถิ่น เพื่อเป็นการให้ความรู้และบริการทางวิชาการแก่สังคมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา รายการโทรทัศน์เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม สื่อการเรียนรู้ คอนเทนต์ (Content) ข้อมูล ข่าวสารและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้แก่สถานประกอบการ (บริษัท พีเอ บิสสิเนส ภูเก็ต จำกัด) เพื่อนําไปเผยแพร่ในสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สำหรับบันทึกข้อตกลงดังกล่าวจะมีระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ลงนาม

นายกันต์ อนันต์ธนวัฒน์ กรรมการบริษัท พีเอ บิสสิเนส ภูเก็ต จำกัด

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามสื่อการเรียนรู้และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้ที่คลังสื่อ https://media.stou.ac.th หรือ STOU CHANNEL https://www.youtube.com/@STOUCHANNEL

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

DSC_1577-scaled
Blue Ocean Themed Wide Presentation
Blue Ocean Themed Wide Presentation