ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน พ.ศ. 2566

39 หน่วยงานของ มสธ. ร่วมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตามนโยบายการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และพัฒนาองค์กร วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานนี้ มีผู้บริหารของมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี รวมถึงผู้บริหารระดับหน่วยงานจำนวน 39 หน่วยงาน ร่วมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นประธาน และรองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล รายงานการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานตามแผนงานและแผนเงินตามนโยบาย/แนวทางการพัฒนา […]