ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน พ.ศ. 2566

39 หน่วยงานของ มสธ. ร่วมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตามนโยบายการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และพัฒนาองค์กร

คณะผู้บริหาร มสธ. ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานนี้ มีผู้บริหารของมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี รวมถึงผู้บริหารระดับหน่วยงานจำนวน 39 หน่วยงาน ร่วมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นประธาน และรองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล รายงานการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมา

รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คณะผู้บริหารระดับหน่วยงาน
คณะผู้บริหารระดับหน่วยงาน
รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์
รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล

ผลการดำเนินงานตามแผนงานและแผนเงินตามนโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ. ของแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

พันธกิจที่ 1 ด้านการจัดให้มีการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ความสำเร็จในภาพรวมร้อยละ 91.78
พันธกิจที่ 2 ด้านการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ความสำเร็จในภาพรวมร้อยละ 87.94
พันธกิจที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ ความสำเร็จในภาพรวมร้อยละ 57.41  
พันธกิจที่ 4 ด้านการเรียนรู้ อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ความสำเร็จในภาพรวมร้อยละ 100
พันธกิจที่ 5 ด้านพัฒนาองค์กรให้มั่งคั่ง ยั่งยืน และมีธรรมาภิบาล ความสำเร็จในภาพรวมร้อยละ 89.57

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และพัฒนาองค์กร

ด้านการจัดการเรียนการสอน

 1. ให้ความสำคัญกับแนวทางการเพิ่มจำนวนนักศึกษาหรือผู้เรียน
 2. จัดทำระบบ Mentoring นักศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อลดการออกกลางคันของนักศึกษา
 3. การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและชุดวิชามุ่งดำเนินการในลักษณะ Business Model และนำสารสนเทศสำคัญมาประกอบการตัดสินใจ
 4. ปรับระบบและกระบวนการบริการของมหาวิทยาลัย
 5. เตรียมความพร้อมในการปรับโฉมการจัดการศึกษาของ มสธ. ให้เป็นออนไลน์สมบูรณ์แบบ

ด้านการวิจัย

 1. สนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับกระทรวงอุดมศึกษาฯ ในการสร้างทีมวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ชั้นนำด้านการวิจัย
 2. พัฒนาระบบกลไกและคณาจารย์/นักวิจัยที่ส่งเสริมการดำเนินงานด้านวิจัยนวัตกรรม
 3. อุดหนุนงานวิจัยเชิงนวัตกรรมทั้งวิจัยสถาบันและวิจัยสร้างองค์ความรู้
 4. ส่งเสริมคณาจารย์ที่นำเสนอผลงานวิชาการเชิงนวัตกรรม หรืองานวิจัย R&D ในระดับชาติและนานาชาติ

ด้านพัฒนาองค์กร

 1. การบริหารจัดการ
 2. การเงินและงบประมาณ
 3. การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 4. เทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. กายภาพมหาวิทยาลัย
คณะผู้บริหาร ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คณะผู้บริหาร ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คณะผู้บริหาร ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คณะผู้บริหาร ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นี้จัดขึ้นเพื่อให้แต่ละหน่วยงานได้แนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ให้สำเร็จและบรรลุเป้าหมาย

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

H-AAOU-35-1
7-67
คลาวด์-1