เสวนาฯ “แนวโน้มและทิศทางในการผลักดันกฎหมายว่าด้วยสิทธิในการสร้างครอบครัวของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย”

สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย จัดเสวนาทางวิชาการหัวข้อ “แนวโน้มและทิศทางในการผลักดันกฎหมายว่าด้วยสิทธิในการสร้างครอบครัวของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย” ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มสธ. จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้เกียรติเปิดงานเสวนาทางวิชาการ “แนวโน้มและทิศทางในการผลักดันกฎหมายว่าด้วยสิทธิในการสร้างครอบครัวของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย” ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้เข้ารับฟังการเสวนาครั้งนี้ด้วยตนเอง และชมสดผ่าน Facebook Live สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิตา วิมลคุณารักษ์ หัวหน้าโครงการบริการวิชาการแก่สังคมกล่าวต้อนรับ และดำเนินรายการการเสวนา การเสวนานี้ได้จัดเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรกเป็นการนำเสนอเนื้อหากฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติคู่ชีวิต พศ. … และร่างแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ผ่านกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พศ. … โดยมีวิทยากรร่วมนำเสนอ ได้แก่ คุณนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม,  คุณธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล, […]