เสวนาฯ “แนวโน้มและทิศทางในการผลักดันกฎหมายว่าด้วยสิทธิในการสร้างครอบครัวของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย”

สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย จัดเสวนาทางวิชาการหัวข้อ “แนวโน้มและทิศทางในการผลักดันกฎหมายว่าด้วยสิทธิในการสร้างครอบครัวของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย” ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มสธ. จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้เกียรติเปิดงานเสวนาทางวิชาการ “แนวโน้มและทิศทางในการผลักดันกฎหมายว่าด้วยสิทธิในการสร้างครอบครัวของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย” ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้เข้ารับฟังการเสวนาครั้งนี้ด้วยตนเอง และชมสดผ่าน Facebook Live สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิตา วิมลคุณารักษ์ หัวหน้าโครงการบริการวิชาการแก่สังคมกล่าวต้อนรับ และดำเนินรายการการเสวนา

คณะวิทยากร ร่วมเสวนา

การเสวนานี้ได้จัดเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรกเป็นการนำเสนอเนื้อหากฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติคู่ชีวิต พศ. … และร่างแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ผ่านกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พศ. … โดยมีวิทยากรร่วมนำเสนอ ได้แก่ คุณนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม,  คุณธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล, คุณกิตตินันท์ ธรมรัช นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย, และ ผศ.ดร.สาธิตา วิมลคุณารักษ์ ที่ปรึกษากรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พศ. … และเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกันนำเสนอเนื้อหากฎหมาย หลังจากนั้นเป็นช่วงการเสวนาทางวิชาการ “แนวโน้มและทิศทางในการผลักดันกฎหมายว่าด้วยสิทธิในการสร้างครอบครัวของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย” โดยมีวิทยากรร่วมเสวนา ได้แก่ คุณเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ทางเพศ, ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าทีมการศึกษาทันสมัย พรรคประชาธิปัตย์, คุณธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล, คุณกิตตินันท์ ธรมรัช นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย, คุณแทนคุณ จิตต์อิสระ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พศ. … และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิตา วิมลคุณารักษ์ ที่ปรึกษากรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พศ. …

บรรยากาศการเสวนา

ทุกท่านได้เล่าถึงความเป็นมาในการผลักดันกฎหมายให้สิทธิการสร้างครอบครัวกับผู้มีความหลากหลายทางเพศของประเทศไทย แนวโน้ม และทิศทางการผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้ รวมถึงเครื่องมือ ปัจจัยต่าง ๆ ของความเท่าเทียมกัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมรับฟังได้มีส่วนร่วมอภิปรายปัญหา ข้อสงสัยร่วมกันในครั้งนี้ด้วย

คณะวิทยากร ถ่ายภาพร่วมกันกับผู้ร่วมเสวนา

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

H-AAOU-35-1
Blue Ocean Themed Wide Presentation (1)
คำแถลงการณ์ กรณี อำนาจในการเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งอธิการบดี (2)