การนำเงินไปลงทุนกับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จัดการกองทุน และการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการกระทำโดยมีอำนาจตามกฎหมายและชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ศาสตราจารย์พิเศษ เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ชี้แจงข้อมูล กรณีนำเงินไปลงทุน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสามารถทำได้ โดยได้หารือกับกรมบัญชีกลางและสำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว เผย 4 ปี ได้ผลตอบแทนกว่า 200 ล้านบาท ส่วนกรณีนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีคำสั่งแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาดำรงตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นั้น ทุกกระบวนการเป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งที่มาของข้อมูลการชี้แจงดังกล่าวสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์/MGR Online (https://mgronline.com/qol/detail/9660000015792) ในวันเดียวกัน (17 กุมภาพันธ์ 2566) ทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ออกคำชี้แจงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับที่ 1/2566 การนำเงินไปลงทุนกับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นการกระทำโดยมีอำนาจตามกฎหมายและชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ “สืบเนื่องจากที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านหนึ่งได้กล่าวอภิปรายทั่วไป ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ตามที่ปรากฏในข่าวนั้น […]