ขอเชิญสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.) ขอเชิญบุคคลหรือองค์กร สมัครหรือเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล ๆ ละ 25,000 บาท คุณสมบัติ ประเภทรางวัล สามารถเสนอชื่อตนเอง / หน่วยงาน / องค์กรที่ตนเองสังกัด หรือเสนอชื่อบุคคล / หน่วยงาน / องค์กรอื่น เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล โดยสามารถเสนอชื่อหรือสมัครได้เพียง 1 รางวัล ซึ่งคณะทำงานฯ จะพิจารณาตามประเภทที่สมัคร หรือที่ได้รับการเสนอชื่อตามใบสมัครเท่านั้น รางวัลที่ได้รับ โล่ประกาศเกียรติคุณ เงินรางวัล ๆ ละ 25,000 บาท ช่องทางการสมัคร 2. ไปรษณีย์ จัดส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน จ่าหน้าซองถึง กลุ่มงานส่งเสริมมนุษยชน สำนักงาน กสม. ชั้น 6 อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210 (สมัคร […]