2 นักวิจัย มสธ. รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ จากเครือข่ายวิจัยประชาชื่น

อาจารย์ ดร.พิมพ์ประภา พาลพ่าย อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา และ อาจารย์วุฒิภาค พูลบัว อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มสธ. ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่เครือวิจัยประชาชื่น ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมป์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยเครือข่ายวิจัยประชาชื่น จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครั้งที่3 หัวข้อ “ความร่วมมือข้ามศาสตร์สู่ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน” (Cross-disciplinary Collaboration for Sustainable Solutions) โดยการประชุมมีขึ้น ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต กรุงเทพมหานคร มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรรเสริญ มิลินทสูต รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นประธานเปิดงาน การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป

ในโอกาสนี้เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจากสถาบันการศึกษา 17 แห่ง ที่ร่วมทำงานด้านการวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา งานวิชาการ งานวิจัย ตลอดจนเพื่อสังคมและประเทศชาติร่วมกัน ได้จัดพิธีมอบรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่เครือวิจัยประชาชื่น ประจำปี 2566 ขึ้น โดยมี ดร.อภิเทพ แซ่โค้ว รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ประธานเครือข่ายวิจัยประชาชื่น เป็นผู้มอบรางวัล มีผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 9 คน แบ่งเป็นผลงานวิจัยสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 6 คน และสายสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ จำนวน 3 คน

มีนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเข้ารับรางวัลจำนวน 2 คน ได้แก่ อาจารย์ ดร.พิมพ์ประภา พาลพ่าย อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ได้รับรางวัลระดับดี ในสายสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ซึ่งอาจารย์ ดร.พิมพ์ประภา ไม่สามารถเข้ารับรางวัลได้ เนื่องจากติดภารกิจ มี ดร.รสิกา อังกูร นักวิจัยชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. ขึ้นรับรางวัลแทน และ อาจารย์วุฒิภาค พูลบัว อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มสธ. ได้รับรางวัลระดับชมเชย ในสายสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ เช่นกัน

อาจารย์ ดร.พิมพ์ประภา พาลพ่าย อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ระดับดี ในสายสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ซึ่งอาจารย์ ดร.พิมพ์ประภา ไม่สามารถเข้ารับรางวัลได้ เนื่องจากติดภารกิจ มี ดร.รสิกา อังกูร นักวิจัยชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. ขึ้นรับรางวัลแทน

อาจารย์วุฒิภาค พูลบัว อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มสธ. ได้รับรางวัลรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ระดับชมเชย ในสายสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์

อาจารย์ ดร.พิมพ์ประภา พาลพ่าย อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ระดับดี ในสายสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ซึ่งอาจารย์ ดร.พิมพ์ประภา ไม่สามารถเข้ารับรางวัลได้ เนื่องจากติดภารกิจ มี ดร.รสิกา อังกูร นักวิจัยชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. ขึ้นรับรางวัลแทน

อาจารย์วุฒิภาค พูลบัว อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มสธ. ได้รับรางวัลรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ระดับชมเชย ในสายสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ประจำปีการ 2566

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

News cover ก.ย
Blue Ocean Themed Wide Presentation (1)
Blue Ocean Themed Wide Presentation