ร่วมยินดีกับบัณฑิตใหม่ที่ บ.ไทยรวมสินฯ ส่งเสริมให้เรียนกับ มสธ. ไปพร้อมกับการทำงาน

มสธ.ตอบโจทย์สถานประกอบการที่ต้องการพัฒนาคนไปพร้อมกับการทำงาน หลายสถานประกอบการ หลายหน่วยงาน ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้าศึกษาในระบบทางไกลของ มสธ. ด้วยเชื่อว่าเมื่อทรัพยากรบุคคลมีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนคุณวุฒิการศึกษา จะเป็นการพัฒนางานและเพิ่มผลประกอบการให้แก่องค์กร

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ที่ผ่านมา รศ.ดร.นราธิป ศรีราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา สนับสนุนการเรียนรู้ และวิจัย นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด้านบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เดินทางไปบริษัทไทยรวมสินอุตสาหกรรม จำกัด จ.สมุทรสาคร เพื่อเข้าพบผู้บริหาร และกลุ่มพนักงานที่ทางบริษัทไทยรวมสินฯ ส่งเสริมสนับสนุนให้เข้าศึกษากับ มสธ. ซึ่งหลายคนได้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต ทั้งยังมีหลายรุ่น​ และอีกหลายคน เป็นนักศึกษาพร้อมกับการทำงานที่บริษัทไปด้วย

ด้วย มสธ. เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกล นักศึกษาหรือผู้เรียนไม่ต้องเข้าชั้นเรียน สามารถแบ่งเวลาเรียนด้วยตนเองได้ตามอัธยาศัย การเรียนการศึกษาสามารถทำควบคู่ไปกับการทำงานได้ ปัจจุบันจึงมีหลายหน่วยงาน หลายองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถานประกอบการ ส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาในสถานที่ทำงานกับ มสธ. เพราะเมื่อบุคลากรมีความรู้ความสามารถ ตลอดจนคุณวุฒิทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ก็จะช่วยพัฒนางานตลอดจนผลประกอบการของสถานประกอบการหรือองค์กรได้ ทั้งนี้ มสธ.เองก็ยังมีหน่วยงานที่คอยดูแลช่วยเหลือ แนะแนวทางการศึกษา สำหรับการรวมกลุ่มของบุคลากรหรือพนักงานที่เรียนกจากที่ทำงานได้ ถ้าการรวมกลุ่มการเรียนกับ มสธ.นั้น มีจำนวนมากพอ

การเดินทางมาบริษัทไทยรวมสินอุตสาหกรรม จำกัด ของ มสธ.ในครั้งนี้ ยังเป็นโอกาสดี ที่ได้ร่วมแสดงความยินดีแก่พนักงานของบริษัทที่สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตของ มสธ.ในปีการศึกษานี้ และยังได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาการให้บริการการศึกษาในสถานประกอบการร่วมกันต่อไป

ภาพ : ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำนักบริการการศึกษา มสธ.

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

ศวช มสธ
001-scaled
ปี 67 ที่ มสธ