เสริมสร้างคุณภาพชีวิตสังคมผู้สูงอายุ มสธ.จัดอบรมเตรียมความพร้อมกายและจิตอย่างมีสติ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) โดยแขนงวิชาการแนะแนวและปรึกษาเชิงจิตวิทยา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ ชมรมสูงวัยใจเปี่ยมสุข สังกัดสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมป์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดอบรมพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจอย่างมีสติ ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์กีฬากองบัญชาการกองทัพไทย วันที่ 27 – 28 มิ.ย. 67 พิธีเปิดมีขึ้นช่วงเช้าของวันที่ 27 มิถุนายน โดย รศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน มีผู้สูงอายุจากชมรมฯ และภายในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมเกือบ 50 คน

การอบรมพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้มี รศ.พ.ต.ท.หญิง ดร.สุขอรุณ วงษ์ทิม อาจารย์ประจำแขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มสธ. ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสมาคมจิตวิทยาแนะแนวแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมนักจิตวิทยาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ประเทศไทย) เป็นหัวหน้าโครงการ โดยการอบรมมีวัตถุประสงค์ให้ผู้สูงอายุที่เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการเตรียมกายใจของตนอย่างมีสติ มีความสามารถในการเตรียมกายใจของตนต่อการดำเนินชีวิตประจำวันได้ การอบรมมีกิจกรรมสำคัญ อาทิ การบรรยายในหลักธรรมทางพุทธศาสนาโดยใช้หลักของเหตุและผล  การฝึกจิต ฝึกสมาธิ  การออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงวัย ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นเป้าประสงค์ของ มสธ. ที่มุ่งเน้นด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่สังคมด้วย

ภาพ : หน่วยถ่ายภาพ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ.

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

News cover ก.ย
News cover เม.ย.-พ.ค
Blue Ocean Themed Wide Presentation