มสธ.จัดอบรมเทคโนโลยีใหม่ๆแก่บุคลากร ช่วย นศ.ผู้พิการสายตา ให้เรียนได้สะดวกมากขึ้น

มสธ.จัดอบรมบุคลากรเพิ่มความรู้ความสามารถการใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือคนตาบอดเพื่อนักศึกษาผู้พิการทางสายตาได้รับความสะดวกทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น

วันที่ 26 มิ.ย. 67 ณ ห้อง8228 อาคารบริภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) โดยศูนย์บริการนักศึกษาพิการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีเพื่อผู้พิการทางสายตา และ  web Accessibility หรือเว็บไซต์ที่ออกแบบและพัฒนาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างปราศจากอุปสรรค เท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นคนปกติ หรือ ผู้สูงอายุ แม้กระทั่ง ผู้พิการ อาทิ ผู้พิการทางสายตา ผู้พิการทางการได้ยิน ก็สามารถใช้งานได้ 

การฝึกอบรมครั้งนี้มี อาจารย์จตุพล หนูท่าทอง หัวหน้าฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอด ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูง ในเทคโนโลยีด้านต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้พิการโดยเฉพาะผู้พิการทางสายตา เป็นวิทยากร การฝึกอบรมจะช่วยให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องในทุกส่วนของการจัดการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร สื่อการศึกษาหรือการบริการ มีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนสามารถนำไปใช้หรือประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยให้นักศึกษาผู้พิการทางสายตาได้รับความสะดวก ความเสมอภาคในการศึกษากับมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น

มสธ.นับเป็นมหาวิทยาลัยที่มีผู้พิการเรียนในระดับอุดมศึกษามากที่สุดของประเทศ ด้วยระบบการศึกษาทางไกลที่นักศึกษาไม่ต้องเข้าชั้นเรียน หลายคนจึงสะดวกในการเข้าถึงการศึกษา สามารถแบ่งเวลาเรียนได้ตามอัธยาศัยที่ที่พัก ปัจจุบัน มสธ.มีผู้พิการเรียนอยู่ในระบบประมาณเกือบ 500 คน แต่ละปีการศึกษา มีผู้พิการสำเร็จการศึกษาจำนวน 20 – 30 คน และทุกปียังมีผู้สนใจเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสำหรับผู้สนใจศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทั้งบุคคลทั่วไปและผู้พิการ สามารถศึกษข้อมูลและ หลักสูตรต่างๆ รวมถึงช่องทางการสมัคร ซึ่งขณะนี้ มสธ.กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ได้ที่เว็บไชต์ มสธ. หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ STOU callcenter โทร 0 2504 7788

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

092DB8B5-C03B-4882-A056-681A49C9D0D8
ปี 67 ที่ มสธ
Blue Ocean Themed Wide Presentation