มสธ.ร่วมเป็น 29 ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนความปลอดภัยในสถานศึกษาจังหวัดนครนายก

มสธ.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่นักเรียน โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครนายก โดยร่วมลงนามความร่วมมือ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก สมาคมออฟโรดไทยช่วยเหลือเพื่อนร่วมทาง และหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรและมูลนิธิต่างๆ รวม 29 หน่วยงาน ในการลงพื้นที่ทำกิจกรรมเพื่อความปลอดภัย สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนลงมือปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุ ลดความสูญเสียจากการจราจร การถูกหลอกลวงในระบบเทคโนโลยีออนไลน์ รวมทั้งกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อการช่วยเหลือและบรรเทา  

เมื่อวานนี้ (6 มิ.ย. 67) รศ.ดร.ธนศักดิ์ สายจำปา รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน เทคโนโลยีดิจิทัล และทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ทำหน้าที่แทนอธิการบดีเป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การขับเคลื่อนนโยบาย ความปลอดภัยในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมศักดิเดชน์ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก สมาคมออฟโรดไทยช่วยเหลือเพื่อนร่วมทาง และหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร สื่อสารมวลชน และมูลนิธิต่างๆ อาทิ วัฒนธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สาธารณสุข ตำรวจภูธร จังหวัดนครนายก กองบัญชาการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี บริษัทไร่องุ่น จำกัด  บริษัทดับเบิ้ลเอ จำกัด มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร เพจอีจัน รวม 29 หน่วยงาน ร่วมลงนาม 

การลงนามดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนตามมาตรการความปลอดภัย 3 ป. ได้แก่ การป้องกัน การปลูกฝัง และการปราบปราม โดยหน่วยงานเครือข่ายที่ร่วมลงนามจะร่วมกันลงพื้นที่ตามโรงเรียนต่างๆในจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจแก่นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองของนักเรียน เพื่อลดอุบัติเหตุและความสูญเสียจากการจราจร มีการลงมือฝึกปฏิบัติ ร่วมกันปรับสภาพภูมิทัศน์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการจราจรภายในโรงเรียน มีการอบรมการกู้ชีพช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบอุบัติเหตุหรือผู้มีอาการการหยุดเต้นของหัวใจ ตลอดจนการให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อป้องกันการโจรกรรมหรือการถูกหลอกลวงบนเทคโนโลยีออนไลน์ ซึ่งทุกกิจกรรมล้วนเป็นประโยชน์ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้บันทึกความร่วมมือดังกล่าวยังเป็นการสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการทำสาธารณประโยชน์เพื่อการช่วยเหลือหรือบรรเทาต่อสังคมร่วมกันอีกด้วย

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

Blue Ocean Themed Wide Presentation
Full-HD-01-scaled
News-cover-3