ศวช.มสธ.นนทบุรี ร่วมกับเรือนจำกลางบางขวาง จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา มสธ. ประจำปีการศึกษา 2566

ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นนทบุรี ร่วมกับเรือนจำกลางบางขวาง จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ เรือนจำกลางบางขวาง ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

นายดุสิต ชูแข ผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขัง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ
มอบของที่ระลึก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายดุสิต ชูแข ผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวให้โอวาทกับนักศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ สิทธิ ผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา กล่าวต้อนรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทูรย์ วงษ์อามาตย์ ผู้อำนวยการสถานสื่อการองค์กร แนะนำเกี่ยวกับการติดต่อกับมหาวิทยาลัย นายตามพงษ์ วงษ์จันทร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นนทบุรี บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย สำหรับผู้ต้องขัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทูรย์ วงษ์อามาตย์ ผู้อำนวยการสถานสื่อการองค์กร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ สิทธิ ผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา

ภาพ : เรือนจำกลางบางขวาง

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

NCSA-Cyber-Hygiene-Certificates-2022
uiy001
ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ