ศวช.มสธ.นครนายก ปลูกต้นไม้ เนื่องในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

ศวช.มสธ.นครนายก ปลูกต้นไม้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร อามาตย์มนตรี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.นครนายก พร้อมบุคลากร ร่วมมือกันปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ของศูนย์ฯ เนื่องในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบุูชา ของทุกปี

บุคลากรศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.นครนายก ร่วมกันปลูกต้นไม้

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.นครนายก จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และทำให้บริเวณของศูนย์ฯ มีพื้นที่ป่าสีเขียวเพื่อช่วยลดโลกร้อนต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร อามาตย์มนตรี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.นครนายก ปลูกต้นไม้
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.นครนายก ร่วมปลูกต้นไม้

ทั้งนี้ทางจังหวัดนครนายกได้ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการช่วยกันปลูกป่าเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนในชุมชนต่อไป

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.นครนายก ร่วมปลูกต้นไม้
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.นครนายก ร่วมปลูกต้นไม้

## บุคลากร ศวช.มสธ.นครนายก ร่วมแรงร่วมใจเพื่อความก้าวไกลของ มสธ.##

ภาพถ่าย/ข่าว : ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.นครนายก

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

Blue Ocean Themed Wide Presentation (1)
ou5-conference
2505