มสธ. ร่วมยินดี

มสธ. ขอร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง และศิษย์เก่า มสธ. ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนตามมาตรา 3(8) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน วาระที่ 3 (พ.ศ. 2567 – 2570)

ตามประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ประกาศผลการตรวจนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา 13 (8) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 รายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง คลิกที่นี่ ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรและศิษย์เก่าผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง

รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง

คณาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต

  • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นายชำนาญ มีมูล

  • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  (บริหารงานสาธารณสุข)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นายกฤตย์ติวัฒน์ ฉัตรทอง

  • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  (บริหารงานสาธารณสุข)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นายสุทธิศักดิ์  สุริรักษ์  

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
  • สาธารณสุขมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นายพัทธพล อักโข

  • นิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นายสมใจ สุดจิต

  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยายาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สมตระกูล ราศิริ

  • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  (บริหารงานสาธารณสุข)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

รับสมัคร
นอกรั้วเขียวทอง-ก.พ
c001