มสธ. ยังคงเดินหน้า ร่วมลงมือทำเพื่อสังคม

4 เม.ย. 67 ส่งมอบสิ่งของทั้งใหม่และเหลือใช้ อาทิ ยา เครื่องเขียน หนังสือ ของเล่นเด็ก เสื้อผ้า รองเท้า ซึ่ง มสธ.เปิดรับบริจาค แก่มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เพื่อนำไปใช้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคมต่อไป

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์  และนางสาวชิดชนก บางเสน นักวิเทศสัมพันธ์ สถานวิเทศสัมพันธ์ ได้ส่งมอบสิ่งของที่ได้เปิดรับบริจาคทั้งของใหม่และของใช้แล้วสภาพดี เช่น ยา เครื่องเขียน หนังสือ ของเล่นเด็ก เสื้อผ้า และรองเท้าให้แก่มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) โดยมีคุณอารีย์ อาภรณ์ ผู้ประสานงานโครงการพลเมืองอาสา และคุณจารุชา ทองพินิจ ผู้ประสานงานโครงการ The Farm Concept ผู้แทนมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งต่อสิ่งของเหล่านี้ให้แก่โครงการพลเมืองอาสา มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมใช้ในกิจกรรมอาสาต่าง ๆ เช่น กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กตามชุมชนต่าง ๆ กิจกรรมแยกยาและเวชภัณฑ์เพื่อส่งต่อยาให้กับพื้นที่ห่างไกลที่เข้าไม่ถึงยาและชุมชนรายได้น้อยทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด และนำสิ่งของที่ได้ส่งมอบเพื่อไปจัดกิจกรรมทางสังคมของมูลนิธิฯ

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) เริ่มจากห้องเรียนเล็ก ๆ ภายในสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถูกดัดแปลงให้เป็นสำนักงานของ คอส. หรือโครงการอาสาสมัครเพื่อสังคมเมื่อปี พ.ศ. 2523 และจดทะเบียนเป็นมูลนิธิอย่างถูกต้องตามกฎหมายเมื่อปี พ.ศ. 2529 สำนักงานตั้งอยู่ที่ซอยรัชดาภิเษก 14 กรุงเทพมหานคร มูลนิธิแห่งนี้ได้สร้างพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงสังคมที่ยุติธรรม เท่าเทียม และสันติผ่านโครงการการสร้างพื้นที่เรียนรู้หลากหลายรูปแบบและรวมไปถึงช่องทางผ่านงานอาสาสมัครทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค

การจัดกิจกรรม “มสธ. พร้อมส่งต่อสิ่งของเหลือใช้” ภายใต้โครงการเสริมสร้างความตระหนัก “การเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก: มหาวิทยาลัยสีเขียว” เป็นการบริจาคสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วซึ่งถือเป็นการนำสิ่งของเหล่านั้นกลับคืนมาใช้ให้เกิดประโยชน์แทนการทิ้งไปให้เสียเปล่า มหาวิทยาลัยขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับบุคลากรมหาวิทยาลัย นักศึกษา ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วประเทศทุกท่านที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

TCAS
News cover (1)
Blue Ocean Themed Wide Presentation