ข้าราชการดีเด่น มสธ. เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติจาก อว. จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปี67

กระทรวง อว. โดยสำนักงานปลัด จัดพิธีเชิดชูเกียรติข้าราชการดีเด่น วันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2567 ในโอกาสนี้ รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ และ น.ส.พะเยาว์ เทียมเวช ข้าราชการดีเด่น มสธ. ร่วมเข้ารับรางวัล

เมื่อวันที่ 2 เมษายน ที่ผ่านมา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จัดพิธีเชิดชูเกียรติข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวง อว.) เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ซึ่งตรงกับที่วันที่ 1 เมษายนของทุกปี โดยพิธีจัดขึ้น ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มี นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว.เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่คนดีศรี อว.ประจำปี 2566  

รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ. รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2566 จาก รมว.กระทรวง อว.

น.ส.พะเยาว์ เทียมเวช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ศวช.มสธ.นครนายก รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2566 จาก รมว.กระทรวง อว.

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และ น.ส.พะเยาว์ เทียมเวช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.นครนายก ซึ่งได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่นของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในปี 2566 ได้ร่วมเข้ารับรางวัลในการจัดงานของ สป.อว.ในครั้งนี้

ภาพ : หน่วยถ่ายภาพสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ.

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

001-scaled
ศวช.มสธ
iu0021