มสธ.ร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น”

เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 67 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น” ณ ห้อง1514 อาคารบริหารของมหาวิทยาลัย ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหารในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

เครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น” มีสถาบันอุดมศึกษาหลายมหาวิทยาลัยร่วมทำงานทางด้านการวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา งานวิจัย สังคม ชุมขนและบ้านเมืองร่วมกัน มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ที่ได้ดำเนินการร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องด้วยความเข้มแข็ง ทั้งการจัดทำวารสารของเครือข่ายฯ ซึ่งได้รับการรับรองเข้าสู่ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย การจัดประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ และการมอบรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ของเครือข่ายฯ  รวมถึงการได้ร่วมกันพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะยังประโยชน์ให้แก่ประเทศ ซึ่งถือว่าได้ดำเนินการตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น” อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

ทั้งนี้การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น” ในแต่ละครั้ง นับเป็นการสร้างและสานสัมพันธ์อันดี ที่จะดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆของเครือข่าย อันนำไปสู่การสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยที่เข็มแข็ง ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดีร่วมกันในอนาคตต่อไป

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

Blue Ocean Themed Wide Presentation
op0012
Blue Ocean Themed Wide Presentation