มสธ. การศึกษาที่มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม

ในวันที่ 29 ก.พ.67 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมแถลงการณ์กับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่ได้จับกุมผู้ต้องหาปลอมวุฒิการศึกษาและเอกสารราชการขายออนไลน์

ที่มา https://www.facebook.com/100064620436617/posts/802562591907748/?mibextid=WC7FNe

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ ได้เสนอแนะให้บริษัทหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพิ่มเติมขั้นตอนการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้ที่สมัครงานหรือผู้ที่สมัครสอบราชการไปยังสถาบันการศึกษานั้น ๆ เพื่อตรวจสอบว่าสำเร็จการศึกษาจริงหรือไม่ และเป็นวุฒิการศึกษาปลอมหรือไม่ การตรวจสอบกับสถานศึกษาจะช่วยลดขบวนการรับจ้างผลิตวุฒิการศึกษาปลอมได้

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาเทียบเท่ากับทุก ๆ มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนทางไกล ตั้งแต่การออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้มีสื่อการสอนที่หลากหลายทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล รวมถึงมีการออกแบบกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น การสอนเสริม การสัมมนาเสริมและการสัมมนาเข้ม ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในเวลาและสถานที่ที่สะดวก

การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี แบ่งออกเป็น 3 แผน ดังนี้ แผนการเรียน ก1 นักศึกษาศึกษาด้วยตนเองจากเอกสารการสอนชุดวิชา หรือการทำกิจกรรมการเรียนการสอนใน e-Learning มีการวัดและประเมินผลจากการสอบประจำภาคการศึกษา 100 คะแนน แผนการเรียนรู้ ก2 นักศึกษาศึกษาด้วยตนเองจากเอกสารการสอนชุดวิชา ร่วมกับการเข้าร่วมกิจกรรมสอนเสริม เพื่อเสริมความเข้าใจในเนื้อหา เพิ่มเติมจากการศึกษาด้วยตนเอง โดยเน้นการสอนแบบติวตามหน่วยการสอน ทั้งการสอนแบบเผชิญหน้าและการสอนแบบเสมือนจริงแบบใช้เทคโนโลยี มีการวัดและประเมินผลจากกิจกรรมสอนเสริม 40 คะแนน และการสอบประจำภาคการศึกษา 60 คะแนน แผนการเรียนรู้ ก3 นักศึกษาศึกษาด้วยตนเองจากเอกสารการสอนชุดวิชา ร่วมกับ การเข้าร่วมกิจกรรมร่วมเรียนรู้ เพื่อประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์จากการทำกิจกรรม ทั้งการสอนแบบเผชิญหน้าและการสอนแบบเสมือนจริงแบบใช้เทคโนโลยี มีการวัดและประเมินผลจากกิจกรรมร่วมเรียนรู้ 40 คะแนน และการสอบประจำภาคการศึกษา 60 คะแนน (แบ่งการสอบเป็นสองช่วง สอบกลางภาค 30 คะแนน และสอบปลายภาค 30 คะแนน)

การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 ปี ระดับปริญญาโท (แผน ก 1 และ ก2 และแผน ข) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และระดับปริญญาเอก (แบบ ก1 และแบบ ก2) โดยสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คือ การจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล โดยพัฒนาชุดการสอนแบบเรียนด้วยตนเอง กับกิจกรรมร่วมเรียนรู้ (blended learning environment)

การจัดการเรียนการสอนระดับต่ำกว่าปริญญา ครอบคลุมทั้งการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยในส่วนการศึกษานอกระบบครอบคลุมการจัดการศึกษาแบบโมดูล (modular approach) ซี่งมีค่า 1-3 หน่วยกิต และมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมการทำงาน และงานอดิเรก และการจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร และโครงการสัมฤทธิบัตรซึ่งมีลักษณะเป็นชุดวิชา ๆ ละ 6 หน่วยกิต รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบริการวิชาการแก่สังคม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มสธ.

1. รู้บทบาทและหน้าที่

 • สามารถตั้งเป้าหมาย พร้อมทั้งควบคุมและกำกับตนเอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้
 • สามารถปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับอย่างมีความรับผิดและชอบจากผลที่เกิดขึ้น
 • สามารถปฏิบัติตนอยู่บนพื้นฐานของความเพียรพยายาม ขยัน และอดทนในสิ่งที่ทำ
 • มีความเคารพสิทธิ เสรีภาพ และความเป็นส่วนตัวของบุคคล

2. เพียรทำดีไม่หวั่นไหว

 • สามารถปฏิบัติตนตามจริยธรรมทางวิชาการหรือจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
 • สามารถปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
 • สามารถดำรงตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมกำกับการดำเนินชีวิต
 • ปฏิบัติดีต่อผู้อื่นและส่วนรวมด้วยความเข้าใจและเต็มใจ

3. สร้างสังคมให้ก้าวไกล

 • สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้สร้างสรรค์สังคมน่าอยู่และยั่งยืน
 • สามารถธำรงรักษาและส่งเสริมวิถีปฏิบัติ ประเพณี วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมอันดีงาม
 • สามารถดำรงตนด้วยความตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 • สามารถปฏิบัติตามกฎ กติกา และมารยาททางสังคมในการอยู่ร่วมกัน

4. ปรับตัวได้ทันการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

 • สามารถยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งเปิดรับการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
 • สามารถแสวงหาความรู้ ค้นหาคำตอบจากข้อสงสัยผ่านการศึกษาด้วยตนเองอย่างมีวิจารณญาณ เป็นระบบ และเท่าทันการเปลี่ยนแปลง
 • มีความสามารถในการสื่อสาร นวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม
 • สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

แหล่งที่มาข่าวปลอมวุฒิการศึกษา

https://www.one31.net/news/detail/68522

https://news.ch7.com/detail/709926

https://www.amarintv.com/news/detail/208372

https://ch3plus.com/news/social/ch3onlinenews/389305

https://www.matichon.co.th/local/crime/news_4448796

https://youtu.be/7JfMEpaA5Bo?si=7-u7tZA-loX4aggy

https://siamrath.co.th/n/518066

https://www.facebook.com/share/dLPg63S7PkgdLUJ4/?mibextid=WC7FNe

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

LGBTIQ
001-scaled
Blue Ocean Themed Wide Presentation