คำแถลงการณ์ เรื่อง การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีและการยกเลิกรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

     ตามที่ได้มีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผ่านช่องทางสื่อในหลายช่องทางนั้น มหาวิทยาลัยขอยืนยันว่าเรื่องที่มีการกล่าวพาดพิงนั้นไม่เป็นความจริง และได้ชี้แจงประเด็นต่างๆ ตามการนำเสนอข่าวไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแล้ว มหาวิทยาลัยจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีและการยกเลิกรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ดังนี้

​​     ตามฐานอำนาจแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจในการแต่งตั้งอธิการบดีและให้คำแนะนำในการเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ได้มีมติเลือก รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ ให้เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี แต่เนื่องจากปัจจุบันสภามหาวิทยาลัยพบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เกี่ยวกับคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งอธิการบดีเป็นที่ประจักษ์พร้อมพยานหลักฐานที่ชัดเจนเปลี่ยนแปลงไปแล้วว่า รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ ขาดคุณสมบัติและไม่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งอธิการบดีสภามหาวิทยาลัยจึงได้มีมติเพิกถอนมติเดิมและยกเลิกรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยได้มีการเปิดโอกาสแก่รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ ชี้แจงข้อเท็จจริงด้วย ในส่วนของการเพิกถอนมติเดิมนั้นเป็นไปตามอำนาจที่กฎหมายบัญญัติ ตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 สำหรับข้อเท็จจริงที่พบเป็นที่ประจักษ์นั้นเป็นข้อมูลที่มีชั้นความลับจึงขอสงวนการชี้แจง ซึ่งการเปิดเผยอาจทำให้ผู้หนึ่งผู้ใดเสียชื่อเสียงได้

     สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอยืนยันว่า กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีข้างต้นนั้น เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยได้กระทำตามกฎหมายและแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระกรุณาของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และได้เปิดโอกาสรับฟังจากผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ ปราศจากอคติ และเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมอย่างสูงสุด หากสภามหาวิทยาลัยให้คำแนะนำในการเสนอบุคคลผู้ขาดคุณสมบัติและไม่เหมาะสมแล้วก็ย่อมเป็นการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายรวมถึง แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาฯ และอาจเป็นการระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทได้ ในการนี้ เพื่อความโปร่งใสมหาวิทยาลัยได้ขอนัดพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อชี้แจงข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเรื่องนี้แล้วด้วย

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

News cover ธ
News cover (3)
iuu001