ประชุมเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 67 มสธ.ส่งงานแกะสลักลายวิจิตร ขนมหวานไทย ร่วมจัดแสดง

เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จัดการประชุมระดับชาติครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติครั้งที่ 14 “พลังศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์เศรษฐกิจ” โอกาสนี้ มสธ.ที่ร่วมเป็นหนึ่งในเครือข่าย จัดศิลปะการแกะสลักลายวิจิตรและขนมหวานไทยจัดแสดง

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ที่อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม (พุทธวิชชาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (มรภ.พระนคร) ร่วมกับสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย,กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มรภ.กาญจนบุรี มรภ.กำแพงเพชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (มทร.กรุงเทพ) มรภ.เทพสตรี มรภ.นครปฐม ม.บูรพา มรภ.พระนครศรีอยุธยา มรภ.เพชรบุรี มรภ.รำไพพรรณี มรภ.สุราษฏร์ธานี และ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) รวม 15หน่วยงานหลัก ที่ร่วมเป็นเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติครั้งที่ 14 ด้านศิลปะและวัฒนธรรม “พลังศิลปวัฒนธรรมสรรค์สร้างเศรษฐกิจ” THE 4th NATIONAL AND THE 14th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ARTS AND CULTURE: SOFT POWER–ARTS AND CULTURE IN CREATIVE ECONOMY (ICAC2024) มีนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษเรื่อง “บทบาทของ อว. กับการขับเคลื่อน Soft Power” โดย รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รายงานการจัดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน

เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้จัดตั้งและดำเนินงานมากว่า 12 ปี แล้ว ปัจจุบันมีสมาชิกจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยจํานวน 15 หน่วยงานหลัก และเครือข่ายต่างประเทศ 10 หน่วยงาน รวมทั้งภาคเอกชน องค์กรเครือข่ายวัฒนธรรม สมาคมธุรกิจด้านการท่องเที่ยว และเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศให้การสนับสนุน สำหรับการประชุมครั้งนี้มีขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 18 ก.พ. 67 มีกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย การประชุมวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (International Conference on Arts and Culture) การเปิดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การนำเสนอผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิตหรือนักศึกษา รวมทั้งการแลกเปลี่ยนการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมและนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้แนวคิด “ของดีบ้านฉัน” นอกจากนี้ ยังได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ลงนามในเจตนารมณ์ร่วมกันในการเป็นเครือข่ายในการระดมบุคลากรและทรัพยากรรวมทั้งดำเนินงานเพื่อทำนุบำรุง อนุรักษ์ เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรมให้ยั่งยืน สะสมเพิ่มพูน ภูมิปัญญาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ และส่งเสริมให้ศิลปวัฒนธรรมเป็นทุนทางสังคมของประเทศ เพื่อนำมาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ในโอกาสนี้ มสธ. ได้ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือดังกล่าวโดย ผศ.ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดี มสธ. เป็นผู้ลงนาม และ รศ.ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มสธ. และดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมเป็น Commentator ผู้เสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย พร้อมร่วมการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อแลกเปลี่ยนและให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้แนวคิด “ของดีบ้านฉัน” โดยนำเสนอการแกะสลักผักผลไม้ลายวิจิตรไทยใช้ในการตกแต่งประดับอาหาร จากงานฝีมือของเชฟกบ หรือ นายนิคม อิศรางกูร ณ อยุธยา เชพประจำศูนย์สัมมนาและฝึกอบรมของมหาวิทยาลัย ที่มีผลงานชนะเลิศ และ Popular Vote งานแม็คโครโฮเรก้าอคาเดมี ปี53 รางวัล Gold The Winner งาน Thai Fex Asia ปี54 นอกจากนี้ผลงานยังได้รับการเชิญไปจัดแสดงในงานใหญ่ระดับประเทศ ในต่างประเทศหลายแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประดิษฐ์สุนัขพันธุ์จูหรือหมาจูจากผลส้มโอ นับเป็นผลงานที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างยิ่งแก่ผู้ที่ได้ชม นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอขนมหวานมงคลของไทย ร่วมจัดแสดงในนิทรรศการของ มสธ.

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

News-cover-3
001-1-scaled
Blue Ocean Themed Wide Presentation (1)