สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบหมวกและประดับเข็มสถาบัน มสธ. ปีการศึกษา 2566

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดพิธีมอบหมวกและประดับเข็มสถาบัน มสธ. ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมอาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 เป็นปีที่ 2 ที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้จัดพิธีมอบหมวกให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยนักศึกษาพยาบาลที่พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่วิชาชีพพยาบาลแล้วนั้น จะเป็นผู้ที่ผ่านการศึกษาในชุดวิชา 51109 การพยาบาลพื้นฐานและการฝึกปฏิบัติการพยาบาล ซึ่งพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การพยาบาลทางคลินิกในชุดวิชาต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์
รองศาสตราจารย์พรจันทร์ สุวรรณชาต

โครงการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และรองศาสตราจารย์พรจันทร์ สุวรรณชาต ผู้ก่อตั้งสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ กล่าวแสดงความยินดีและอวยพรให้นักศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้มอบหมวกพยาบาล ตามด้วยคณาจารย์ติดหมวกพยาบาลและประดับเข็มสถาบัน มสธ. ให้กับนักศึกษา

พิธีติดหมวกพยาบาล

นักศึกษาที่มีความพร้อมในปีการศึกษานี้มีจำนวน 203 คน เป็นนักศึกษาที่จะมาเข้าร่วมพิธีแบบเผชิญหน้าที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 71 คน และเข้าร่วมพิธีแบบออนไลน์ จำนวน 132 คน  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์คาดว่าพิธีมอบหมวกที่จะจัดให้นักศึกษาในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาภาคภูมิใจต่อการเป็นพยาบาลวิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพพยาบาลและสถาบันการศึกษา สร้างความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกฝังให้นักศึกษาดำรงตนอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีในการเป็นพยาบาล มสธ. อันจะเป็นพยาบาลที่ดีในสังคมและประเทศชาติสืบไป

ประดับเข็มสถาบัน มสธ.

หมวกพยาบาลเป็นสัญญลักษณ์ของการก้าวเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล โดยหมวกสีขาวนั้นเป็นเครื่องหมายแสดงว่าได้เข้าสู่การเป็นพยาบาลอย่างสมบูรณ์ ผู้ที่สวมหมวกพยาบาลซึ่งได้รับการศึกษาวิชาการพยาบาลพึงตระหนักรู้ได้ว่าเมื่อสวมเครื่องแบบพยาบาลอย่างเต็มรูปแบบ จักต้องมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ พร้อมที่จะอุทิศตนให้การดูแลผู้รับบริการ และเป็นพยาบาลที่ดีตามความคาดหวังของสังคม พิธีมอบหมวกพยาบาลจึงเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ของวิชาชีพพยาบาลที่ทุกสถาบันการศึกษาจะจัดให้แก่นักศึกษาพยาบาล เพื่อปลูกฝังเจตคติและจิตวิญญาณของวิชาชีพพยาบาลตามเจตนารมย์ของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล “สุภาพสตรีแห่งดวงประทีป” ที่ได้เป็นแบบอย่างในการอุทิศตนเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่มวลมนุษยชาติ

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

2BANNER รวมๆ YC 23
330978365_704795947932095_3323751791760190254_n
Blue Ocean Themed Wide Presentation