ประชุมคณะทำงานเตรียมเดินหน้า SDGs หรือเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของ มสธ.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) โดยศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมคณะทำงาน SDGs (the Sustainable Development Goals หรือ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 1 ก.พ. ที่ผ่านมา โดย ผศ.ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดี ได้มอบนโยบายให้คณะทำงานเพื่อการจัดอันดับ THE Impact Rankings (THE SDGs) เพื่อกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงาน เพื่อเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์การจัดอันดับของ THE SDGs มี รศ.ดร.ธนศักดิ์ สายจำปา รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ เป็นประธานคณะทำงาน พร้อมด้วยผู้บริหารสาขาวิชาและหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยที่ความสมพันธ์เกี่ยวข้องกับนโยบาย ในฐานะผู้ทำงาน ของคณะทำงานในครั้งนี้ สำหรับเป้าหมายและตัวชี้วัดการจัดอันดับตามเกณฑ์ SDGs นั้น มสธ. ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเป็นเกณฑ์บังคับไว้ 4 เป้าหมาย ได้แก่ SDG 4 Quality Education (การศึกษาที่มีคุณภาพ) SDG 6 Clean Water and Sanitation (การจัดการน้ำและสุขาภิบาล) SDG 7 Affordable and Clean Energy (พลังงานสะอาดและราคาย่อมเยา) และ SDG17 Partnerships for the Goals (ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) รายละเอียดดูเพิ่มเติมได้ที่ https://qaweb.stou.ac.th/stou-sdgs/

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

dokjan-banchaing-game
News cover
Blue Ocean Themed Wide Presentation