มรภ.นครปฐม ดูงานการจัดการศึกษา Non-degree  มสธ.

เมื่อวันที่ 29 มกราคม ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมสารนิเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ผศ.ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.นราธิป ศรีราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา สนับสนุนการเรียนรู้ และวิจัย นำคณะ มสธ. ให้การต้อนรับคณะบุคลากรจากสำนักคอมพิวเตอร์และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งนำโดย ผศ.ดร.ศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ในการศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษา Non-degree ของ มสธ.

ในโอกาสนี้ รศ.ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านการจัดการศึกษา Non-degree ของ มสธ.เป็นหลัก ได้ร่วมบรรยายถึงการดำเนินงานและการจัดการศึกษาของสำนัก ที่มุ่งเน้นการบริการวิชาการ การเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปทุกกลุ่มวัย ทำให้ผู้สนใจสามารถศึกษาหาความรู้และมีคุณวุฒิการศึกษาผ่านการเรียนรู้จากหลักสูตรโครงการสัมฤทธิบัตรของ มสธ. หรือการเรียนรู้ผ่านชุดการเรียนรู้แบบ Modular ที่มีหลายรายวิชา ยังศึกษาได้ฟรี และยังสามารถเก็บหน่วยกิต เข้าคลังหน่วยกิต มสธ.เพื่อเทียบสู่ระดับที่สูงขึ้นได้ ทั้งนี้สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ. ยังมีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นรูปแบบต่างๆ ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ ทักษะความสามารถ เพื่อความมั่นคงและก้าวหน้าในอาชีพการทำงาน ทั้งในส่วนของบุคคลหรือในระดับองค์กรด้วย

ผู้สนใจเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร  รายวิชา STOU Modular  หรือเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ สามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ ⬇️⬇️⬇️

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

Blue Ocean Themed Wide Presentation
News cover
สำเนาของ-สำเนาของ-ความคืบหน้า-1040-×-1040-px