มสธ. ร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49

มสธ.สนับสนุนกิจกรรมดีๆของนักศึกษาต่อเนื่อง ส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่49 ด้านกีฬาสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายนักศึกษา ภาคใต้เตรียมจัดแข่งขัน 1 – 3 มีนาคมนี้ ที่ชุมพร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่49 “นนทรีเกมส์ 2567” โดยพิธีเปิดมีขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศุภมาศ อิศรภักดี) เป็นประธานเปิดงาน ในโอกาสนี้ รศ.ดร.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา เป็นหัวหน้าคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ของ มสธ. ร่วมพิธีเปิด พร้อมกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆที่รวมการแข่งขันรวม 109 สถาบัน ทำการแข่งขันใน 32 ชนิดกีฬา ชิงชัย 361 เหรียญทอง ระหว่างวันที่ 27 ม.ค. – 5 ก.พ. 67   

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศุภมาศ อิศรภักดี) เป็นประธานเปิดงาน

สถาบันอุดมศึกษาจากทัวประเทศร่วมการแข่งขันรวม 109 สถาบัน

มสธ.ได้ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกิจกรรมกีฬาที่ถือว่าสร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งในหลายด้าน กิจกรรมการแข่งขันกีฬาในหลายรายการจึงได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา ได้ร่วมทำการแข่งขันมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นมหกรรมกีฬาของสถาบันอุดมศึกษารายการใหญ่ สถาบันอุดมศึกษาต่างใส่ใจและสนับสนุนนักศึกษาของตนเองเข้าร่วมทำการแข่งขัน ในรายการนี้เอง มสธ.ได้ได้นำนักศึกษาที่มีผลงานดีด้านกีฬา ร่วมการแข่งขันมาอย่างต่อเนื่องมาไม่ต่ำกว่า 15 ปี โดยถึงแม้การมุ่งเน้นเหรียญรางวัลรายการนี้จะเป็นเรื่องยาก แต่ด้วยความตั้งใจที่เห็นว่ากิจกรรมกีฬามีประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักศึกษาโดยรวมตลอดจนการสร้างเครือข่ายระดับอุดมศึกษาร่วมกัน จึงได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด สำหรับการแข่งขันครั้งนี้มันักศึกษาที่คุณสมบัติตามการแข่งขัน และมีความสามารถสูงด้านกีฬาเป็นตัวแทนของ มสธ. 1 คน ได้แก่ น.ส.ฮาซานะห์ ดอเลาะ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ลงทำการแข่งเทเบิลเทนนิส ประเภทบุคคลหญิง

ส่วนการแข่งขันรายการใหญ่อีก 1 รายการที่เป็นการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างเครือข่าย ส่งเสริมการมีสัมพันธไมตรีที่ดีร่วมกันของนักศึกษา มสธ. ในระดับภูมิภาค คือการแข่งขันกีฬาของชมรมนักศึกษา มสธ. ภาคใต้ โดยการแข่งขันนอกจากจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพพลามัย คุณธรรมและจริยธรรมแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างนักศึกษาและเครือข่ายของ มสธ. ร่วมกัน การแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยเวียนให้ชมรมนักศึกษาแต่ละจังหวัดเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ชมรมนักศึกษา มสธ.จังหวัดชุมพร จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 1 – 3 มี.ค. 67 โดยชมรมนักศึกษาหรือผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมไดที่ ศวช.มสธ.นครศรีธรรมราช โทร 0 2504 8780 – 4

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

Blue Ocean Themed Wide Presentation
iuuy9877
yu0021 (1)