อธิการบดีนำคณะ มสธ. ร่วมพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่ง ม.รามคำแหงจัดขึ้นเนื่องในวันพ่อขุนราม

วันที่ 17 ม.ค. 67 ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชมหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) กรุงเทพฯ ผศ.ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.นราธิป ศรีราม รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายการศึกษา สนับสนุนการเรียนรู้ และวิจัย นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ร่วมพิธีเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่ 17 มกราคม ของทุกปี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดงานเทิดพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในโอกาส “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปีเป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และเป็นวันรัฐพิธี การจัดพิธีมีนายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล พิธีบวงสรวงและวางพานพุ่มถวายราชสักการะองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีผู้แทนส่วนราชการ สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ร่วมพิธีจำนวนมาก

“วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” มีความเป็นมาจากการที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ทรงพบหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่โคกปราสาทร้าง จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2376 ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นวันรัฐพิธี ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2533 เป็นต้นมา

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

ui001
io543
092DB8B5-C03B-4882-A056-681A49C9D0D8