ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ มสธ. เพิ่มอีก 8 หลักสูตร

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รับรองคุณวุฒิหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพิ่มอีก 8 หลักสูตร แบ่งเป็น

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รับรองคุณวุฒิหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพิ่มอีก 8 หลักสูตร แบ่งเป็น

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 3 หลักสูตร ได้แก่
– บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566
– บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566
– บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

สาขาวิชานิติศาสตร์ 1 หลักสูตร ได้แก่
– นิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 หลักสูตร ได้แก่
– วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 1 หลักสูตร ได้แก่
– วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

สาขาวิชารัฐศาสตร์ 2 หลักสูตร ได้แก่
– รัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566
– รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

โดยการรับรองดังกล่าว สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ สป.อว. มีหนังสือที่ อว.๐๒๐๔.๑/๒๓๖๖๔ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ แจ้งมายัง มสธ. ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ทั้ง 8 หลักสูตรดังกล่าว ยังได้การรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ กพ. ตามหนังสือเลขที่ อว.๐๒๐๔.๑/ว๒๒๐๗๙ ที่ สป.อว. แจ้งมายัง มสธ.ด้วย

ส่วนหลักสูตรการศึกษาของ มสธ.วันนี้ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 12 สาขาวิชา ระดับปริญญาเอกเปิดรับในบางสาขาวิชา รวมถึงนักศึกษาทดลองเรียนที่ผู้มีอายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งไม่มีวุฒิการศึกษา สามารถเรียนในระดับปริญญาตรีและสามารถมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาของ มสธ.ได้ และโครงการสัมฤทธิบัตร ที่นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปทุกช่วงวัย สามารถสมัครเข้าศึกษาได้ โดยไม่ต้องใช้วุฒิการศึกษาใดๆ

ดูรายละเอียดทุกหลักสูตรและช่องทางการสมัคร หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ ⬇️⬇️⬇️
https://apply.stou.ac.th/

สอบถามเพิ่มเติมโทร STOU callcenter 0 2504 7788

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

banner-1
News cover ส.ค
Blue Ocean Themed Wide Presentation