มสธ.ลงนามความร่วมมือกับสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษา ส่งเสริมคุณภาพทางการพยาบาลและสาธารณสุขของบัณฑิตเพิ่มขึ้น

มสธ.ลงนามความร่วมมือกับสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษา ส่งเสริมคุณภาพทางการพยาบาลและสาธารณสุขของบัณฑิตเพิ่มขึ้น

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) นำโดย รศ.ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร อธิการบดี และคณะผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนก ณ ห้องประชุมสารนิเทศ1 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การลงนามมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน เพื่อพัฒนาหลักสูตรและเพิ่มศักยภาพการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสาธารณสุข พัฒนาการจัดการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ และเรื่องอื่นๆ ที่สามารถสร้างประโยชน์ได้ร่วมกัน

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

Unseen Library & Museum @ STOU
คำแถลงการณ์ กรณี อำนาจในการเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งอธิการบดี (2)
News cover ก.พ