กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน 

ข่าว : ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 24 ธ.ค. 2566

https://youtu.be/08mVjL3y_u4?si=YphWQU6RnMGXH8_U

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2566 เวลา 17.33 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 ด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ สิริอายุได้ 88 ปี

ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน เกิดเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2477 ที่ตำบลสนามจันทร์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนบางปะกงบวรวิทยายน, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8 จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, ระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยความมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะเป็นครูมาก่อนแล้ว จึงได้เข้าศึกษาต่อ และสำเร็จเป็นครุศาสตรบัณฑิต จากนั้น ได้สอบชิงทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกด้านบริหารการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมินนิโชตา และได้รับประกาศนียบัตรการบริหารมหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยแอครอน รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา เมื่อสำเร็จการศึกษาได้กลับมาทำงานที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่สำคัญ อาทิ ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, อธิการบดี มีผลงานการพัฒนาการศึกษาของประเทศ อาทิ เป็นอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย 3 แห่ง ใน 3 ภูมิภาคของประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลสมบูรณ์แบบ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ รวมทั้ง เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยหลายแห่ง และยังดำรงตำแหน่งทางการเมือง อาทิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และประธานกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร ตลอดชีวิตการทำงานได้สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างมาก ก่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการศึกษาและการพัฒนาที่ส่งผลถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศที่มีคุณอเนกอนันต์ โดยปี 2552 ได้รับการยกย่องเป็น “บิดาแห่งสหกิจศึกษาไทย” และปี 2564 ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา (สาขาวิชาศึกษาศาสตร์) จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

TCAS
Blue Ocean Themed Wide Presentation
Blue Ocean Themed Wide Presentation