มสธ. ได้อันดับที่ 416 ของโลกและอันดับที่ 27 ของไทย การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก 2023

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ที่ผ่านมา UI GreenMetric World University Rankings ได้เผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกประจำปี ค.ศ. 2023 (UI GreenMetric World University Ranking 2023) อย่างเป็นทางการ โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ได้รับอันดับที่ 27 จากมหาวิทยาลัยในไทย 55 แห่งและอันดับที่ 416 จาก 1,183 มหาวิทยาลัยทั่วโลก 

ทั้งนี้ UI GreenMetric World University Ranking เป็นการจัดอันดับสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดทำโดยมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (University of Indonesia : UI) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 เป็นต้นมา การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก (UI GreenMetric) ถือเป็นเครื่องมือในการประเมินตนเองด้านความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมที่มีมหาวิทยาลัยเป็นผู้นำไปสู่เป้าหมายแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีเกณฑ์การประเมิน 6 ด้านประกอบด้วย 1) ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน (SI) 2) พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (EC) 3) ของเสีย (WS) 4) น้ำ (WR) 5) การสัญจร (TR) และ 6) การศึกษาและการวิจัย (ED)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เข้าร่วมการจัดอันดับมาเป็นปีที่ 3 แล้ว โดยในปีนี้สามารถขยับจากอันดับที่ 489 ขึ้นมาเป็นอันดับที่ 416 ของโลก และได้รับคะแนนรวม 6,740 คะแนน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 670 คะแนน นอกจากนั้น มสธ. ยังได้รับอันดับที่ 27 ของประเทศไทย ซึ่งขยับขึ้นมาจากอันดับที่ 28 ของเมื่อปีที่แล้ว โดยในปีนี้มีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเข้าร่วมการจัดอันดับรวมทั้งสิ้น 55 แห่ง มหาวิทยาลัยที่ได้อันดับที่ 1 คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันดับ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล และอันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ที่มา: https://greenmetric.ui.ac.id/rankings/overall-rankings-2023)

นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชยังได้รับใบประกาศนียบัตรจาก UI GreenMetric ที่แสดงถึง
การเป็นแบบอย่างของมหาวิทยาลัยด้านการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และความทุ่มเทอย่างจริงจังในด้าน
ความยั่งยืนผ่านการมีส่วนร่วมใน “โครงการ UI GreenMetric E-waste”

ภาพและข่าว : สถานวิเทศสัมพันธ์ มสธ.

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

Blue-Ocean-Themed-Wide-Presentation-2-1
News cover ก.พ
64011-poster-1