มสธ. บนเวทีจัดการศึกษาร่วมกับนานาชาติ วันที่26 ต.ค. 66 ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Universiti Teknologi MARA ประเทศมาเลเซีย

26 ต.ค. 66 ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Universiti Teknologi MARA ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวิเทศสัมพันธ์ และนางรัตน์ทิพย์ ผูกเกษร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับ Universiti Teknologi MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, Professor Ts. Dr. Haryani Haron, Assistant Vice Chancellor ของ Universiti Teknologi MARA (UiTM) เป็นผู้ลงนามและมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวิเทศสัมพันธ์ และ Dr. Norizan Anwar, Senior Lecturer ของ College of Computing, Informatics and Mathematic ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ณ Universiti Teknologi MARA (UiTM)
รัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย

ผู้บริหารของ มสธ. และ UiTM ได้พูดคุยสานต่อความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ของ มสธ. กับ College of Computing, Informatics and Mathematics ของ UiTM ในการดำเนินการร่วมกันภายใต้บันทึกความเข้าใจดังกล่าว และขยายความร่วมมือเพิ่มเติมในเรื่องงานบริการชุมชนของนักศึกษา (Student’s Community Service) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง UI GreenMetric World University Rankings การลงนามครั้งนี้นับเป็นการสานต่อความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศมาเลเซียด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อยกระดับด้านการศึกษา บุคลากรและการวิจัยที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการเป็น “มหาวิทยาลัยเปิดชั้นนำของโลกที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาทางไกลเพื่อโอกาสการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตสำหรับทุกคน”

ภาพและข่าว : สถานวิเทศสัมพันธ์ มสธ.

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

รับสมัคร
News cover ส.ค
iooo