มสธ.บนเวทีจัดการศึกษาร่วมกับนานาชาติ วันที่ 25 ต.ค. 66 เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ INTI International University ประเทศมาเลเซีย

25 ต.ค. 66 เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ INTI International University ประเทศมาเลเซีย

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ เจือศิริภักดี ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนางรัตน์ทิพย์ ผูกเกษร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าพบผู้บริหารระดับสูงของ INTI International University (INTI) รัฐเนเกรีเซมบิลัน ประเทศมาเลเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย และเจรจาความร่วมมือ
ทางวิชาการ พร้อมกันนี้ ได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อ
การเรียนรู้ของนักศึกษา INTI อีกด้วย

INTI International University (INTI) ตั้งอยู่ในเมืองนีไล รัฐเนเกรีเซมบิลัน ประเทศมาเลเซีย ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1986 INTI เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำที่มีเทคโนโลยีและการสอนที่ทันสมัยซึ่งเปิดสอนหลักสูตร
ที่ครอบคลุมกว่า 100 หลักสูตร จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS ประจำปี 2024 INTI อยู่ในอันดับที่ 556 อีกทั้ง ยังเป็นสมาชิกสมาคม ASAIHL เช่นเดียวกับ มสธ. ด้วย

ภาพและข่าว : สถานวิเทศสัมพันธ์ มสธ.

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

001-1-scaled
News cover.เม
2505