มสธ. บนเวทีจัดการศึกษาร่วมกับนานาชาติ วันที่ 24 – 25 ต.ค. 66 ร่วมการประชุม ICDBSE2023 ณ ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคม 2566 คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและคณาจารย์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ เจือศิริภักดี ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนางรัตน์ทิพย์ ผูกเกษร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ Digital Business, Society and Economy (ICDBSE2023) ภายใต้หัวข้อ “Explore the Possibilities in a Connected World” โดยมี Asia Pacific University of Technology & Innovation  และมหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช เป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุม ณ Asia Pacific University of Technology & Innovation กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ในการประชุมครั้งนี้ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีโอกาสในการนำเสนอบทความวิจัยจำนวน 4 ท่านได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศรีสุขใส สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เรื่อง The Impact of FINTECH on the Performance of Financial Institutions in Malaysia and Thailand ภายใต้หัวข้อย่อย Digital Business รองศาสตราจารย์ ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เรื่อง Current Trends in Southeast Asian Digital Society: Reflections and Perceptions from Thailand and Malaysia ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง Cyber-Physical System Architecture for Collaborative Learning in Industrial Technology อาจารย์ ดร.เตชค์ฐสิณป์ เพียซ้าย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง Modified E-Learning Dynamics Matrix for Student Learning Process Assessment ภายใต้หัวข้อย่อย Digital Society

ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศรีสุขใส ที่ได้รับรางวัล Best Paper Award และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน ที่ได้รับรางวัล Best Presenter Award จากการประชุมครั้งนี้

ภาพและข่าว : สถานวิเทศสัมพันธ์ มสธ.

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

iyuuu8
ui001
การพัฒนาแพลตฟอร์มปลาแห่งสยามฯ